Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Με τριάντα (30) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Τρίτη 28 Απριλίου και ώρα 20.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 28 Απριλίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Ψήφισμα Δήμου Δοξάτου για την υποχρεωτική μεταφορά των Ταμειακών Διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα Ελλάδος με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

2ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 39/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2011. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.).

3ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 50/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2012. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.).

4ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 55/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2013. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.).

5ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2014. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.).

6ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και τεχνικών εισόδου στο δίκτυο ομβρίων στο Δ.Κ. Δοξάτου» (Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

7ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις - Επισκευές στο δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Νεροφράκτη» (Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

8ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους στην Τ.Κ. Καλαμώνα» (Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

9ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Τ.Δ. Δοξάτου (β’ φάση)» (Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για συναίνεση ή μη του Δήμου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής του υπ’ αριθμ. 82 οικοπέδου Ο.Τ> 12 Βαθυχωρίου  Τ.Κ. Κυργίων (Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

11ο Θέμα: Άδειες στάσιμου εμπορίου για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2015 (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

12ο Θέμα: Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην πανήγυρη της Δ.Κ. Δοξάτου για το έτος 2015 (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής ή μη χρεών σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρο 174  παρ. 1 & 2  του Δ.Κ.Κ. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

14ο Θέμα: Σύσταση επιτροπών διαχείρισης κληροδοτημάτων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 46.661,18€ (Β΄κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της Α’ βαθμιας και Β’ βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου και κατανομή του . (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών).

16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.610,23€ για την εκτέλεση του έργου: «Διασυνοριακός πυρήνας περιβαλλοντικής συνείδησης στους Δήμους Δοξάτου και Banite». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών).

17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 75,00 στον Ιορδανίδη Συμεών του Νικηφόρου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών).

18ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Δήμαρχος).

19ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Δράμας. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 35/2015).

20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ). (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση αύξησης ισχύος από Νο4 σε Νο5 στον αριθμό παροχής 24074321-01 για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης στην Τ.Κ. Φτελιάς. (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.)

22ο Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΠΕ ΔΡΑΜΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

23ο Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 26,59882 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

24ο Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 87,33721 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

25ο Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 97,15342 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

26ο Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 98,09094 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

27ο Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 98,06675 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

28ο Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 98,0765 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

29ο Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 96,91004 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

30ο Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 97,03949 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
 Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο          
Δεν υπάρχουν σχόλια: