Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

Πώς θα ρυθμίζονται και θα καταβάλλονται οι οφειλές προς τους δήμους με το νέο νομοσχέδιο.

-Αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα ρυθμίζονται οι δόσεις και θα καταβάλλονται οι οφειλές στους δήμους δίνει το υπουργείο μέσα στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών που κατατέθηκε χθες στη βουλή.
-Οφειλές προς τους δήµους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο µήνες απὀ την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορεί, ύστερα απὀ αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την εἰσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήµου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό απὀ τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και απὀ τα πρὀστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά 100%,
β) αν εξοφληθούν σε δύο έως είκοσι τέσσερις (24) δὀσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό κατά 80%
γ) αν εξοφληθοὺν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτὠ (48) δόσεις, µε απαλλαγή κατά 70%,
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, µε απαλλαγή κατά 60%
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατὀ (100) δόσεις, µε απαλλαγή κατά 50%.
-Στη ρύθμιση της παρ. 1 µπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολἠς της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ἡ εκ του νόµου,
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούµενη ρύθμιση ἡ διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια των ευεργετηµάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθµό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί απὀ τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή µέσα. Αν µε το ένδικο βοήθηµα είχε υποβληθεί και αίτημα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ὁτι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγἠς στη ρύθμιση.
-Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε τέσσερις (4) µήνες απὀ την έναρξη ισχύος του παρόντος.
-Η ρύθμιση χορηγείται µε απὀφαση που εκδίδεται απὀ τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Οι αποφάσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παρ. 6 του άρθρου 93 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων καιτης παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Οι δόσεις εἶναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί να εἶναι μικρότερη των υπολοίπων, Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν µπορεί να εἶναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρω.
-Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρὠτη δόση της καταβάλλεται µέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ηµέρες απὀ την ηµέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.
-Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
-Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβἀρυνσή µε µηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατὀ (5%) επί του ποσού της δόσης, απὀ την εποµένη της ημέρας που ὀφειλε αυτή να καταβληθεἰ.

Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/254309/pos-tha-rythmizontai-kai-tha-katavallontai-oi-ofeiles-pros-tous-dimous-me-to-neo-nomosxedio

Δεν υπάρχουν σχόλια: