Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019

Το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.

-Σε άρθρο της, που δημοσιοποίησε ο ΑγροΤύπος, η κ. Θεοδώρα Παπαβασίλη, απόφοιτος της Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιά, ΜΒΑ Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο διαχείρισης αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα και στις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.
-Το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί «Ευρωπαϊκό πρόβλημα» μιας και ο αριθμός τους αυξάνεται κάθε χρόνο. Πολλές είναι οι αιτίες από τις οποίες προκύπτουν τα αδέσποτα ζώα (οικονομικές δυσκολίες των ιδιοκτητών, ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, μετακόμιση κ.α.) ενώ ταυτόχρονα ο μεγάλος αριθμός τους αποτελεί ένα σημαντικό κόστος για τις αρχές που καλούνται να εφαρμόσουν πρόγραμμα διαχείρισης αυτών των ζώων με εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, στειρώσεις, ηλεκτρονική σήμανση κλπ, για τα οποία καταναλώνονται σημαντικά ποσά.
-Η σύμβαση του 1987 (ETS 125) που ψηφίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί μία από τις συνολικά πέντε (5) συμβάσεις που ολοκληρώνουν το νομικό πλαίσιο για την ευζωία των ζώων (οι υπόλοιπες 4 αφορούν στην μεταφορά, στην σφαγή, στην εκτροφή καθώς και στα ζώα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα). Έχει νομικές δεσμευτικές διατάξεις για την προστασία των ζώων συντροφιάς και αποτελεί πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός κοινού προτύπου συμπεριφοράς και ορθής πρακτικής ως προς την ιδιοκτησία των κατοικίδιων ζώων με τελικό στόχο τη μείωση των αδέσποτων ζώων.
-Στις 2/10/1997 υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο η Συνθήκη του Άμστερνταμ στην οποία ενσωματώθηκε και το Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. Βάση αυτού του Πρωτοκόλλου τα κράτη – μέλη της ΕΕ λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες της ευζωίας των ζώων ενώ κατά τη χάραξη των νέων πολιτικών στις μεταφορές, στη γεωργία και στην έρευνα παίρνουν μέτρα για την προστασία τους. Ταυτόχρονα τηρούν τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα σχετικά με τα ζώα έθιμά τους.
-Στις 26/10/2012 στην ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για την ΕΕ και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (2012/C 326/01) ορίζεται ότι η Ένωση και τα κράτη - μέλη της πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κανόνες που αφορούν στην ευζωία των ζώων. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι «κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, κλπ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της καλής διαβίωσης των ζώων τηρώντας ταυτόχρονα τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών - μελών που αφορούν ιδίως στα θρησκευτικά τυπικά, στις πολιτιστικές παραδόσεις και στην κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά» (official Journal of the European Union C326). Γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι οι κανόνες ευζωίας δεν αφορούν στα αδέσποτα ζώα αφού δεν γίνεται καμιά αναφορά σε αυτά.
-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων για την περίοδο 2012-2015, διαπίστωσε όμως ότι παρόλο που η ισχύουσα νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό επαρκής, δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει σε όλα τα κράτη - μέλη. -Πρωταρχικό της μέλημα είναι η επιβολή της νομοθεσίας και ζητά από τα κράτη - μέλη να διασφαλίσουν την τήρησή της. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός νόμος - πλαίσιο για την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να πραγματεύεται το ζήτημα των αδέσποτων ζώων, που είναι ιδιαίτερα έντονο στα νότια και ανατολικά κράτη - μέλη εφαρμόζοντας αποτελεσματικά μέτρα στείρωσης.
Ελλάδα
-Το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975 φροντίζει για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσονται και τα ζώα. Ο ν.1197/1981 (ΦΕΚ 240/Α/3-9-1981) αποτελεί το πρώτο πλαίσιο προστασίας των ζώων, το οποίο ενισχύθηκε το 1992 με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς στην ελληνική νομοθεσία (ν. 2017/1992, ΦΕΚ 31/Α27-2-1992).
-Ακολούθησε ο ν.3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α/29-7-2003) που αναφέρεται τόσο στην προστασία των ζώων συντροφιάς όσο και των αδέσποτων. Βελτίωση αυτού του νόμου αποτελεί ο ν.4039/2012 (ΦΕΚ Α15) για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα καθώς και για την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίησή τους με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α32) ορίζει την έννοια του επιθετικού ζώου και αναθέτει στους Δήμους την υποχρέωση της τήρησης των κανόνων ευζωίας στα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς καθώς και τον έλεγχο για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς.
-Τροποποίηση αυτού του νόμου αποτελεί το άρθρο 54 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/31-7-2017) το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το άρθρο 21 του προηγούμενου νόμου ως προς τα αρμόδια όργανα ελέγχου των παραβάσεων και της επιβολής προστίμων στα ζώα ενώ δεν αλλάζει κάτι ως προς τα αδέσποτα. Προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ήδη υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου αποτέλεσε το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥπΑΑΤ στις 22/3/2018. Μετά την έντονη αντίδραση των ζωοφιλικών οργανώσεων και σωματείων το Υπουργείο αναγκάστηκε να το αποσύρει με την υπόσχεση ότι θα το επαναφέρει σύντομα τροποποιημένο ως προς τα σημεία που έφεραν τη σύγκρουση.
-Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο (πατήστε εδώ)
Πηγή: http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=114292

Δεν υπάρχουν σχόλια: