Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Με είκοσι (20) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν εκτάκτως τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.00΄στο Δημαρχείο καλαμπακίου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων 
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 27 μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 27ης Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
2ο Θέμα: Λήψη Απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
3ο θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 6 στύλων και 11 Φ.Σ.-S17στη Δ.Κ.Καλαμπακίου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης (Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών)
4ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 27/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΔΗΔ περί έγκρισης για κατεπείγουσα προμήθεια καυσίμων. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ)
5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για απαλλαγή ή μείωση (ποσοστού) Δημοτικών τελών για απόρους, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους.(Εισηγητής : Κέντρο Κοινότητας)
6ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 66/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής : Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)
7ο Θέμα:Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου 2019». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Έργα οδοποϊας Δήμου Δοξάτου» (Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 75/2018 (τροποποίηση ΟΕΥ) απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής : Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)
10ο Θέμα: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικών υποστήριξης των έργων «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Δ.Κ.Δοξάτου» και «Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου Κεφαλαρίου Δήμου
Δοξάτου(Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών)
11ο Θέμα: Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στη γιορτή Καλαμποκιού της Δ.Κ. Καλαμπακίου για το έτος 2018. (Εισηγητής: Αυτοτελές τμήμα οικονομικής ανάπτυξης)
12ο θέμα: Έγκριση κατασκευής και διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Έπισκευή-συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου» (Εισηγητής:Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών)
13ο θέμα: Λήψη απόφασης περί επιλογής τρόπου κατασκευής βόρειας εισόδου Δ.Κ.Δοξάτου(Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών)
14ο Θέμα : Χαρακτηρισμός εγκαταλειμμένων τάφων κοιμητηρίων Δ. Κ. Καλαμπακίου
ως ελεύθερων προς μελλοντική διάθεση (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
15ο Θέμα: Έγκριση επέκτασης κοιμητηρίου Δ. Κ. Αγ. Αθανασίου.( Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
16ο Θέμα: Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων επικίνδυνων για πτώση & προληπτικού κλαδέματος άλλων επικίνδυνων για πρόκληση ατυχήματος. ( Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
18ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αντικατάστασης 1 Φ.Σ. στο Άνω Κεφαλάρι και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών)
19ο Θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου : «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών).
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης για την αναβάθμιση οδού βαλβιδοστασίου GBV09 του έργου κατασκευής αγωγού Φυσικού Αερίου της εταιρείας TAP AG. (Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια: