Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Mε δέκα πέντε (15) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 21 μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης & του Δήμου Δοξάτου για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ισοπέδωση, καθαρισμός παράχθιων περιοχών και χειμάρρων από σκουπίδια , μπάζα, κλαδιά Δήμου Δοξάτου» (Εισηγητής Δ/νση Περιβάλλοντος)

2ο θέμα: Λήψη απόφαση για προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο «Αποχιονισμός δημοτικών κτιρίων & πεζοδρομίων» (Εισηγητής Δ/νση Περιβάλλοντος)

3ο θέμα: Λήψη απόφαση για προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο «καθαρισμός χειμάρων Δήμου Δοξάτου» (Εισηγητής Δ/νση Περιββάλλοντος)

4ο θέμα: Λήψη απόφαση για προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός απιχιονισμός δρόμων στους οικισμούς Δήμου Δοξάτου» (Εισηγητής Δ/νση Περιββάλλοντος)

5ο     Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας την 16 Μαρτίου 2018 (αριθμ. Απόφασης 150/2017 Ο.Ε.) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (Εισηγητής Ο.Ε.)

6ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ τριμήνου 2017 (Εισηγητής Οικονομική Επιτροπή)

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί εγγραφής πιστώσεων για κατεπείγουσες δαπάνες , μετά την επικύρωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Εισηγητής Οικονομική Επιτροπή)

8ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το οικ. έτος 2018. (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)

9ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων των άρθρων 7 & 8 του Π.Δ. 270/1981 για το οικονομικό έτος 2018(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)

10ο Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποίησης, εκμίσθωσης , αγοράς ακινήτων των διατάξεων των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 και εκτίμησης αποζημίωσης ζημιών από εκτέλεση έργων του Δήμου του άρθρου 213 παρ. 2 του ιδίου νόμου για το έτος 2018(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)

11ο Θέμα: Σύσταση επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου χωρίς καμία αξία των διατάξεων του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, για το οικονομικό έτος 2018(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.)

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αριθμ. 380/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης Δήμου Δοξάτου

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για πάρκου στην περιοχή του Γυμνασίου στην Δημ. Κοινότητα Αγ. Αθανασίου στην μνήμη του Κωνσταντίνου Βιδενμάγιερ (Εισηγητής .Συμβούλιο Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου)

14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια «υγρών καυσίμων», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης ποσού 775,00€ με το ΦΠΑ της ΔΗΚΕΔΗΔ (Εισηγητής Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ)

15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μείωση (ποσοστού) δημοτικών τελών για απόρους, άτομα με αναπηρία , πολύτεκνους (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών υπηρεσιών)Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚοινοποίηση:1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
Δεν υπάρχουν σχόλια: