Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 26 μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

2ο θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018

κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι ήδη έχει παρέλθει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 (ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή α)των υποχρεωτικών δαπανών β)των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς). Στην 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21-02-2018 εκ παραδρομής δεν αιτιολογήθηκε η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου στα έσοδα του 2018 σύμφωνα με το αριθμ. 1824/13-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και θεωρείται επιτακτική ανάγκη ή άμεση τακτοποίηση της αναπομπής του προϋπολογισμού προκειμένου να αποσταλεί εκ νέου για έγκριση.Ο Πρόεδροςτου Δημοτικού ΣυμβουλίουΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
   

Δεν υπάρχουν σχόλια: