Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Ουρές στις ηλεκτρονικές πύλες οι αγρότες για να αλλάξουν χέρια τα δικαιώματα.


-Με εντατικούς ρυθµούς δουλεύουν τις τελευταίες µέρες οι κατά τόπους πύλες ενεργοποίησης δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, µετά το άνοιγµα της ηλεκτρονικής πύλης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις µεταβιβάσεις, από την Τρίτη 2 Μαΐου, µε πρώτους να προσέρχονται τους ετεροεπαγγελµατίες.

-Ο φόβος της υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης και των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, σε όσους εµφανίζουν αγροτική δραστηριότητα οδήγησε πολλούς από αυτούς στην απόφαση να µεταβιβάσουν τα δικαιώµατά τους.

-Βέβαια, «τυχεροί» θεωρούνται όσοι έχουν διάδοχη κατάσταση, καθώς όσοι δεν µπορούν να προχωρήσουν σε µεταβίβαση των δικαιωµάτων τους χωρίς γη σε πρώτου βαθµού συγγενή καλούνται να υποστούν αυξηµένη παρακράτηση υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος, της τάξης του 25% από 20% πέρυσι και κατά συνέπεια την αντίστοιχη µείωση της περιουσίας τους.

-Την ίδια ώρα, µια σηµαντική διευθέτηση στο θέµα της τµηµατικής µεταβίβασης τόσο ζωικού κεφαλαίου όσο και δικαιωµάτων φαίνεται να έχουν βρει οι αρµόδιοι στο υπουργείο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς µε έγγραφό του ο Οργανισµός ανακοινώνει την κατάργηση του Άρθρου 17, σύµφωνα µε το οποίο µεταβίβαση βοσκήσιµων εκτάσεων επιτρεπόταν µόνο εξολοκλήρου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν προς το παρόν σαφείς διευκρινήσεις επ’ αυτού καθώς αναµένεται η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρχική προθεσµία µέχρι τις 9 Ιουνίου

-Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η καταληκτική ηµεροµηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων µεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου, ωστόσο αν η χώρα µας αποφασίσει να εφαρµόσει τη δυνατότητα για παράταση της υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε µέχρι τις 15 Ιουνίου, που ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, τότε και η προθεσµία για τις µεταβιβάσεις θα µετατεθεί τουλάχιστον ένα µήνα.

-Αλυσιδωτές  επιπτώσεις και στα χρήµατα των άµεσων ενισχύσεων που εισρέουν στη χώρα µας µελλοντικά «βλέπουν» αρκετοί αγρότες από τις µαζικές µεταβιβάσεις δικαιωµάτων ή την αποποίησή τους. Καθώς όπως λένε όταν οι αρµόδιοι του υπουργείου θα πάνε να διαπραγµατευτούν για την επόµενη ΚΑΠ, θα το κάνουν έχοντας χάσει πάνω από 150.000 αγροτικά ΑΦΜ, οπότε κατά συνέπεια δεν θα έχουν το ίδιο έρεισµα να διεκδικήσουν όσα χρήµατα ελάµβανε η χώρα µας µέχρι τώρα.

Ποινή 25% υπέρ Αποθέματος για πράξεις χωρίς γη

-Στο 25% (από 20% πέρυσι) αυξάνεται φέτος η παρακράτηση υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος σε όλες τις µεταβιβάσεις χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση), υποχρέωση που δεν ισχύει για περιπτώσεις κληρονοµιάς ή για οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, όταν οι συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς πρώτου βαθµού ή σύζυγοι.

-Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο µεταβιβαστής πρέπει να είναι κάτοχος δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης και ο αποδέκτης ενεργός γεωργός το 2017, µόνιµα και νόµιµα εγκατεστηµένος εντός της ελληνικής επικράτειας (εξαιρείται η περίπτωση κληρονοµιάς) και να δηλώνει επιλέξιµες εκτάσεις.

-Σε µεταβιβάσεις χωρίς γη εφιστάται η προσοχή των συµβαλλόµενων µερών, καθώς απαιτούνται δύο υπογραφές, καθώς και θεώρηση του γνήσιου αυτών για καθέναν από τους δύο. Σηµειωτέον ότι η ενεργοποίηση δικαιωµάτων ΠΕ1 είναι δυνατή µόνο εντός της ίδιας περιφέρειας. 

-Σε µεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς, µετά τη χορήγησή τους το 2015, τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης πλέον αποτελούν άυλο τίτλο και περιλαµβάνονται στην κινητή περιουσία του κληρονοµούµενου.

Εφιστάται η προσοχή στα συνήθη λάθη:

1. Πράξη αποδοχής κληρονοµιάς αντί για πρακτικό δηµοσιευµένης διαθήκης
2. Πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης κληρονοµικού δικαιώµατος αντί για πιστοποιητικό περί µη προσβολής της διαθήκης

3. Άλλος κληρονόµος κινητής περιουσίας από τον αιτούντα αποδέκτη της κληρονοµιάς
4. Αν από τη διαθήκη δεν είναι σαφές ποιος είναι ο κληρονόµος, καλύτερα επιλογή «µεικτό» και να υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής
-Σε µεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς και ταυτόχρονη µεταβίβαση τους το ίδιο έτος ενίσχυσης, εφιστάται η προσοχή στο όταν  ταυτόχρονη αίτηση είναι µεταβίβαση των κληρονοµηθέντων ∆ΒΕ µε γη απαιτείται οπωσδήποτε τίτλος κατοχής, όπως αποδοχή κληρονοµιάς, γονική παροχή µε παρακράτηση επικαρπίας κ.λπ., αν τα αγροτεµάχια δεν εµφανίζονται στο ΑΦΜ του κληρονόµου.

Στην επιτροπή για βοσκότοπο στέλνει η κατάργηση του Άρθρου 17

-Τη δυνατότητα και µερικής µεταβίβασης βοσκότοπου δίνει η κατάργηση του Άρθρου 17, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για ένα ζήτηµα, που πέρυσι προκάλεσε σοβαρά προβλήµατα σε γονείς που ήθελαν να µεταβιβάσουν δικαιώµατα στα παιδιά τους προκειµένου αυτά να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών, καθώς µπορούσαν µεν να προχωρήσουν σε τµηµατική µεταβίβαση ζώων και δικαιωµάτων, αλλά δεν µπορούσαν να σπάσουν το βοσκότοπο, γεγονός που ανάγκαζε στις περισσότερες περιπτώσεις τον γονιό να προχωρήσει σε ολική µεταβίβαση σε ένα µόνο παιδί.  

-Το σίγουρο είναι ότι όσοι έχουν ιδιωτικό επιλέξιµο βοσκότοπο θα συνεχίσουν να παίρνουν δικαιώµατα, ενώ οι υπόλοιποι καλούνται να απευθυνθούν στην Επιτροπή τους Περιφέρειάς τους προκειµένου να αιτηθούν για βοσκήσιµες γαίες, αν και εφόσον υπάρχουν. Ωστόσο, για λεπτοµέρειες, αναµένεται η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα πρέπει να υποδεικνύει τα βήµατα που µπορούν να γίνουν.

Υπενθυµίζεται ότι το Άρθρο 17, Μεταβίβαση δικαιωµάτων µε κοινόχρηστους βοσκότοπους, αναφέρει τα εξής:

-Σε περίπτωση µεταβίβασης όλων των δικαιωµάτων ΠΕ1, µαζί µε το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης ενός δικαιούχου και σε εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4351/2015 (Α΄ 164), είναι δυνατή η παραχώρηση και του δικαιώµατος νοµής κοινόχρηστου βοσκοτόπου εφόσον συµφωνούν οι δυο αντισυµβαλλόµενοι. Αυτό αναγράφεται σε ειδικό πεδίο της αίτησης µεταβίβασης. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω της ενοικιαζόµενης φύσης της έκτασης, η πράξη θεωρείται µεταβίβαση χωρίς γη.

Τρόποι µεταβίβασης

-Σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν δύο περιπτώσεις µεταβιβάσεων.

1.Οριστική µεταβίβαση: τα δικαιώµατα µπορούν να µεταβιβαστούν οριστικά  (µε πώληση ή οποιασδήποτε µορφής οριστική παραχώρηση) µαζί µε επιλέξιµη έκταση ή χωρίς επιλέξιµη έκταση

2. Προσωρινή µεταβίβαση: Τα δικαιώµατα µπορούν να ενοικιαστούν µαζί µε  επιλέξιµη έκταση ή χωρίς (µε τη λήξη  της ενοικίασης τα δικαιώµατα επιστρέφουν αυτόµατα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καµία περαιτέρω ενέργεια)

Δούσκα Ελένη|  08/05/2017 - 08:58 πμ
Πηγή: http://www.agronews.gr/?pid=186&aid=155791&la=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: