Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Mε παρακράτηση 20% υπέρ αποθέματος μεταβιβάσεις χωρίς γη ως 15 Ιουνίου.


Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κληρονομιάς και για κτηνοτρόφους, καθώς η πράξη τους θεωρείται μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη.

-Σε όλα τα είδη µεταβίβασης δικαιωµάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) θα εφαρµοστεί και φέτος παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος, µε εξαίρεση µόνο τις περιπτώσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς και µεταξύ συγγενών πρώτου βαθµού, σύµφωνα µε τη σχετική υπουργική απόφαση, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1291.

-Σηµειωτέον ότι για τους κτηνοτρόφους, των οποίων η µεταβίβαση δικαιωµάτων µε κοινόχρηστους βοσκότοπους θεωρείται µεταβίβαση χωρίς γη ισχύει το ίδιο καθεστώς, εξαιρώντας ωστόσο τους άµεσους συγγενείς, για παράδειγµα από πατέρα σε γιο.

-Σε κάθε περίπτωση, τεράστια προσοχή στα «ψιλά» γράµµατα καλούνται να δώσουν και φέτος οι παραγωγοί που θέλουν να προχωρήσουν σε µεταβιβάσεις δικαιωµάτων, µε ή χωρίς γη, προκειµένου αφενός να µην χάσουν τα δικαιώµατά τους και αφετέρου να µη βρεθούν µε δυσάρεστες εκπλήξεις αναφορικά µε τις ενισχύσεις τις οποίες δικαιούνται.
-Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, δικαιώµατα που οι γεωργοί εκµίσθωσαν µαζί µε γη για χρονικό διάστηµα που έληγε µετά το 2015, «χάθηκαν», γιατί στο µεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε την κατάργησή τους στις 31/12/2014 και την εκ νέου χορήγηση το έτος 2015. Αυτό, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σηµαίνει πως τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης αποτελούν δικαιώµατα «υπό αίρεση» και η χορήγησή τους το 2015 δεν εξασφαλίζει την κατοχή τους εφ’ όρου ζωής, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, για παράδειγµα, εκµισθώσει το σύνολό τους σε άλλο γεωργό, δεν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ως εκ τούτου δεν αποδεικνύει άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.

-Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 16

Μεταβίβαση λόγω κληρονοµιάς

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 104/7056/2015, µε τον όρο «δικαίωµα βασικής ενίσχυσης» νοείται άυλος τίτλος, ο οποίος συνδέεται µε ορισµένη επιλέξιµη έκταση και ο οποίος γεννά δικαίωµα καταβολής ενίσχυσης, ίσης µε τη µοναδιαία αξία των δηλωθέντων δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης συνιστούν ουσιαστικά δικαίωµα υπό αίρεση για τη χορήγηση ενίσχυσης από την ΕΕ, µπορούν να διαχωρίζονται από τη γη και να αποτελούν αντικείµενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να ενεργοποιούνται σε επιλέξιµη γη, που έχει στη διάθεση του ο γεωργός, ανεξαρτήτου κυριότητας, αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας, στην οποία έχουν χορηγηθεί.
-Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης, που προέκυψαν από την εκµετάλλευση της αγροτικής γης και την απόληψη των οικονοµικών ενισχύσεων περιλαµβάνονται στην κινητή περιουσία, όπως και τα πάσης φύσεως δικαιώµατα και αξιώσεις που είχε ο διαθέτης κατά τον χρόνο του θανάτου του.     


Μέχρι 15 Ιουνίου οι μεταβιβάσεις

-Με τροποποιητική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τη Δευτέρα 16 Μαΐου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 15η Ιουνίου 2016.

Άρθρο 2

-Τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 υπουργικής απόφασης

-Τροποποιείται η με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 147 Β΄/2015) ως εξής:

-Στο άρθρο 38 προστίθεται η παράγραφος 8 ως κάτωθι:

«8. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2016 αντί στις ημερομηνίας 15η Μαΐου που αναφέρεται στις παραγράφους 3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία 15η Ιουνίου».

Άρθρο 3

-Τροποποίηση της με αριθμ. 1406/52601/4−5−2016 υπουργικής απόφασης

-Τροποποιείται η με αριθμ. 1406/52601/04−5−2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1291 Β΄/2016), ως εξής:

-Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται με την κάτωθι:

«1. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι δυνατή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Προκειμένου οι αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους.

Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 15η Ιουνίου 2016. Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης».

-Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται με την κάτωθι:

«2. Αίτηση ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης του εκάστοτε έτους, γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την 15 Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η υποβολή της αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι την 11η Ιουλίου 2016».


Δούσκα Ελένη|  16/05/2016 - 08:40 πμ

http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: