Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα Δευτέρα 30 Μαϊου 2016 και ώρα 20.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου στο Δημαρχείο του Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 30 Μαϊου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 30ης Μαϊου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2ο Θέμα:   Τροποποίηση προυπολογισμού και προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2016 (Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι μετρήσεις για την εκτίμηση στατικής επάρκειας του κτιρίου του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου- Λυκείου Καλαμπακίου και απαιτείται η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας. Για το λόγο αυτό και ενόψει της ανάγκης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και με δεδομένο ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή, εφαρμόζοντας το σύστημα της άμεσης αξιολόγησης είναι αναγκαία η κατεπείγουσα τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου μας.Κοινοποίηση:                                                          

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου                                  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: