Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Με δέκα οκτώ (18) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 23 Μαϊου 2016 και ώρα 18.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

                        Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 23 μηνός Μαϊου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα   18.30                    στην           αίθουσα                         συνεδριάσεων     του                      Δημοτικού             Καταστήματος    στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Επιλογή προσφορότερου χώρου για τη διεξαγωγή της δημόσιας συνεδρίασης   του   Δημοτικού   Συμβουλίου   Δήμου   Δοξάτου   για   τον Απολογισμό των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου και του επί αυτού κτιρίου που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Κυργιών από την εταιρεία «Άγιος Χαράλαμπος» στο Δήμο Δοξάτου, για τη λειτουργία ΚΗΦΗ. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας  & έγκριση της ετήσιας συντήρησης για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

4ο Θέμα: Λήψη για την απασχόληση ή μη μαθητών της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Δράμας στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

5ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εσωτερικό. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

6ο Θέμα: Συμπλήρωση της υπαριθμ. 114/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. και του Δήμου Δοξάτου για: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δοξάτου».

7ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευση Κεφαλαρίου». (Εισηγητής: Δση Τ.Υ.).

8ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κρασπεδώσεις Τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Φτελιάς» (Εισηγητής: Τ.Υ.).

9ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Δοξάτου» (Εισηγητής: Τ.Υ.).

10ο Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης ενός (1τύλου και ενός (1) Φ.Σ. S-17 στον οικισμό Βαθυσπήλου Κυργίων. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

11ο Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης δύο (2) στυλων και δύο (2) Φ.Σ. S-17 στη Τοπική Κοινότητα Κυργίων. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων και καταβαλόμενου τέλους για το υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

13ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για μείωση δημοτικών τελών. (Εισηγητής: Δση Οικονομικών Υπηρεσιών).

14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 60,00 ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. (Εισηγητής: Δση Οικονομικών).

15ο Θέμα: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Α΄τριμήνου 2016. (Εισηγητής: Δση Οικονομικών Υπηρεσιών).

16ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010). (Εισηγητής: Δση Οικονομικών Υπηρεσιών).

17ο Θέμα: Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 54/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην  έγκριση εγγραφής του Δήμου Δοξάτου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, για το οικονομικό έτος 2016 και εφεξής & έγκριση της σχετικής διενέργειας δαπάνης. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

18ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος). (Σχετ. απόφαση Ο.Ε. 11/2016)Κοινοποίηση:                                                       Ο Πρόεδροςτου Δημοτικού Συμβουλίου

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου                                ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: