Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Με πέντε (5) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων καλούνται σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 13.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                      Καλαμπάκι: 28/05/2020
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 4887
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νεροφράκτη & Κανάρη
Καλαμπάκι Τ.Κ. 66031
Πληροφορίες: Τρούτπεγλη Καλλιόπη
Τηλ.: 25213 52400-406
Fax: 25213 52409
                                                                                             Προς
                                                                                             Τα τακτικά μέλη κ.κ.
                                                                                              Καραμπακάλη Δημήτριο,
                                                                                              Μπερμπερίδη Αθανάσιο,
                                                                                              Δαλακάκη Δημήτριο,
                                                                                               Παπαζώτου Κυριακή,
                                                                                               Καγγελίδη Ιωάννη,
                                                                                               Παπαδόπουλο Παρασκευά
                                                                                               Κοινοποίηση
                                                                                               Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
                                                                                               Χαλκίδη Χαράλαμπο,
                                                                                               Κιτσουκάκη Ιωάννη,
                                                                                               Χαριτωνίδη Ιωάννη,
                                                                                               Λουλούδη Ιωάννη,
                                                                                               Ιωάννου Χρήστο,
                                                                                               Ζεκερίδη Χαράλαμπο

                                                                                              -Αντιδημάρχους
                                                                                              -Προέδρους Κοινοτήτων
                                                                                              -κα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα
                                                                                              -κο Βουλγαράκη Δημήτριο
                                                                                              -Προϊσταμένους Δ/νσεων
                                                                                              -Ειδικό Συνεργάτη
                                                                                              -Επιστημονικό Συνεργάτη
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση την 1η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30΄ στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως έτους 2019, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη & Χαρίκλειας Νάννου Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄). Εισήγηση 4578/20-5-2020.
2. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως έτους 2019, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Κρικοπούλου Δήμου Σελίδα 1 από 2 Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄). Εισήγηση 4574/20-5-2020.
3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006). Εισήγηση 4674/22-5-2020.
4. Έγκριση 3ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (α/α συστ 78874). Εισήγηση 4764/25-5-2020).
5. Τροποποίηση της αριθμ. 73/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετική με την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων έτους 2020). Εισήγηση: 4886/27-5-2020.
                              Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
                                         Θεμιστοκλής Ζεκερίδης
                     α/α (σύμφωνα με την 55/10077/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου
                                  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
                                                 Ο Αντιδήμαρχος

                                         Δημήτριος Καραμπακάλης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Ο.Ε.
2. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: