Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Με δώδεκα (12) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δοξάτου την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π  Ρ  Ο  Σ Κ  Λ Η Σ  Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

 Π  Ρ  Ο  Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε  τακτική συνεδρίαση στις 13

 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για το σχεδιασμό-προγραμματισμό αποκομιδής απορριμμάτων για τα έτη 2017-2018 (Εισηγητής: Δση Περιβάλλοντος).

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων με ίδια μέσα (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

3ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κμ, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Δοξάτου, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (Εισηγητής: Δση Περιβάλλοντος).

4ο Θέμα: Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4479/2017 (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

5ο Θέμα: Μετακινήσεις Δημάρχου Δοξάτου στην Αθήνα

6ο Θέμα: Επιλογή προσφορότερου χώρου για τη  διεξαγωγή της δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου για τον Απολογισμό των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Εισηγητής: Ο Δήμαρχος).

7ο Θέμα: Συναίνεση ή μη Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής του υπ’αριθμ.70 οικοπέδου   Ο.Τ.73   Τραχείας   Κυργίων   (Εισηγητής Δ/νση   Τεχνικών

Υπηρεσιών).

8ο Θέμα: Μερική τροποποίηση της αριθ. 63/2017 απόφασης Δ Δοξάτου «Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού

έτους 2017, του Δήμου Δοξάτου» (Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Ταμείου)

9ο Θέμα: Έγκριση κατασκευής και τρόπος εκτέλεσης αναπλάσεων (ΣΑΤΑ) (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

10ο Θέμα: Έγκριση  κατασκευής  και  τρόπος  εκτέλεσης  οικοδομικών  (ΣΑΤΑ)  (Εισηγητής:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

11ο Θέμα: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου

12ο Θέμα: Παραχώρηση προσωρινά της χρήσης των Δημοτικών Σφαγείων Καλαμπακίου

                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος

Εσωτερική Διανομή:                                                                                         Ζουμπούλογλου Αναστάσιος

-Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων Δήμου

-Ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: