Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Στα θρανία 10.000 νέοι αγρότες στο πλαίσιο προγράμματος κατάρτισης.

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος όσο και κατά την ολοκλήρωση αυτού, ενώ η παρουσία και η συμμετοχή, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος της κατάρτισης, είναι υποχρεωτικές.
-Περισσότεροι από 10.000 νέοι αγρότες θα καθίσουν στα θρανία, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης για να αποκτήσουν βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων διάρκειας 150 ωρών που απαιτούνται για την πληρωμή των δόσεων του πριμ.
-Συγκεκριμένα, η απόφαση που υπεγράφη αφορά την επαγγελματική κατάρτιση 10.456 νέων γεωργών, δικαιούχων του υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη της πράξης ανέρχεται σε 10.194.600 ευρώ.
-Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 70 εκ. ευρώ και θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στην κατάρτιση των ενταγμένων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών δικαιούχων που εκτιμάται ότι θα φτάσουν συνολικά τους 24.000 καταρτιζόμενους.
Αξιολόγηση
-Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος όσο και κατά την ολοκλήρωση αυτού.
Η παρουσία και η συμμετοχή, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος της κατάρτισης, είναι υποχρεωτικές. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.
-Οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχουν σε άλλο με διαφορετικό πεδίο κατάρτισης, εφόσον αποδειχθεί η συνάφεια του σχετικού προγράμματος με τις ανάγκες του ωφελουμένου.
-Θα πρέπει άλλωστε να σημειωθεί ότι η έλλειψη βασικής κατάρτισης των απασχολουμένων, ιδιαίτερα στην πρωτογενή παραγωγή (σχεδόν το 97% των αγροτών και το 83% των νέων αγροτών κάτω των 35 ετών, έχουν μόνο εμπειρική κατάρτιση), αναδείχθηκε από σχετική ανάλυση ως ένα από τα σημαντικά αδύνατα σημεία του τομέα, που πρέπει να αμβλυνθούν.
-Στόχος της γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι να προσφέρει στους αγρότες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Οικονομίας και Εμπορίου των Αγροτικών Προϊόντων, που θα προωθούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα και θα συμβαδίζουν με τις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και γνώσεις του αγροτικού κλάδου. Οι δράσεις κατάρτισης εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα.
Πεδία επαγγελματικής κατάρτισης
-Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες:
• Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη,
• Χρηματοοικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων / χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών,
• Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
• Εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες,
• Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων κ.λπ.).
Παραδοτέα πράξης
-Τα παραδοτέα της πράξης είναι τα περίπου 560 Προγράμματα Κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες (13 υποέργα) στα οποία θα συμμετάσχουν περίπου 10.456 νέοι γεωργοί.
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Πράξης
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης έως 30-10-2018.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2023.
Για την πράξη
-Η πράξη περιλαμβάνει δαπάνες που υπολογίζονται βάσει επιλογών απλοποιημένου κόστους.
Το μοναδιαίο κόστος προσδιορίζεται σε 6,5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και ανά καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης 150 ωρών.
ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ
Πηγή:http://www.ethnos.gr/agrotis/arthro/xtypaei_to_koudouni_gia_tous_10_000_neous_agrotes-65075678/Δεν υπάρχουν σχόλια: