Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Ποιοί μπορούν να προμηθευτούν «φθηνά» καυσόξυλα από τα δασαρχεία.

-Τις τιμές και τους όρους διάθεσης καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων καθορίζει με απόφαση του το υπουργείο Περιβάλλοντος. Στην απόφαση καθορίζονται μειωμένες τιμές για συνταξιούχους, ανέργους και πολύτεκνους.
-Για τις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, η διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκεται μέσα σε δημόσια δάση, οι τιμές διάθεσης είναι οι παρακάτω:
-Για τις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές οι τιμές διάθεσης είνα προσαυξημένες κατά 10%.
-Για τις λοιπές κοινότητες των οποίων η διοικητική περιφέρεια δεν περικλείεται από δημόσια δάση, δεν είναι συνεχόμενη με αυτά και δεν έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, ισχύουν οι μέσες τοπικές τιμές που επιτεύχθηκαν σε δημοπρασία μειωμένες κατά 5%.
-Αν δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές τότε ισχύουν οι μέσες γενικές τιμές διάθεσης καυσόξυλων με δημοπρασία της χώραςτ μειωμένες κατά 5%, αλλά δεν θα είναι μικρότερες των τιμών της 2ης περίπτωσης που ισχύουν για τις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, η διοικητική περιφέρεια των οποίων συνορεύει με δημόσια δάση ή έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές.
-Ειδικά για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ήτοι, τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, τους μακροχρόνια άνεργους, όλοι αποδεδειγμένα μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης των οικείων Δασαρχείων ή Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων, καθώς και για τους στρατευμένους οικογενειάρχες, οι οικογένειες των οποίων κατά το χρόνο της θητείας τους είναι μόνιμοι κάτοικοι των ως άνω τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, καθορίζεται το τίμημα διάθεσης των καυσόξυλων ως εξής:

-Η ποσότητα των διατιθέμενων καυσόξυλων καθορίζεται ως εξής: Μέχρι 12 χ.κ.μ. για τους μόνιμους κατοίκους όλων των κατηγοριών δικαιούχων, των μονοτάξιων σχολείων, εκκλησιών κλπ. η τοπική ή δημοτική κοινότητα των οποίων έχει διοικητικά όρια μέσα σε δημόσια δάση ή συνορεύει με αυτά ή έχει υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές.
-Μέχρι 6 χ.κ.μ για τους δικαιούχους μόνιμους κατοίκους όλων των κατηγοριών για τις λοιπές κοινοτικές ή δημοτικές κοινότητες, οι οποίες δεν υπάγονται σε αυτές που βρίσκονται μέσα ή συνορεύουν με τα δημόσια δάση ή έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές και εφόσον υπάρχει επάρκεια καυσόξυλων.
-Για τα μονοτάξια σχολεία, εκκλησίες κλπ. μέχρι 12 χ.κ.μ. Για σχολεία με περισσότερες της μιας τάξης οι παρα-πάνω ποσότητες των 12 χ.κ.μ θα προσαυξάνονται μέχρι 4 χ.κ.μ. για κάθε τάξη.
-Για τα μοναστήρια μέχρι 20 χ.κ.μ. Ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους και λοιπούς δικαιούχους των ορεινών οικισμών με υψόμετρο άνω των 700 μ. και για τους κατοίκους Νευροκοπίου Δράμας, η ποσότητα των καυσόξυλων αυξάνεται κατά 50% για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων.
-Εφόσον η ποσότητα των διατιθέμενων καυσόξυλων δεν επαρκεί για την κάλυψη των ατομικών αναγκών όλων των ενδιαφερομένων, θα μειώνεται η ποσότητα ανά δικαιούχο.
-Αν και πάλι τα διατιθέμενα καυσόξυλα δεν επαρκούν, θα προηγείται η ικανοποίηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες στρατευμένων).
-Προτεραιότητα στην περίπτωση αυτή θα έχουν: α) οι κοινότητες που βρίσκονται μέσα στα δημόσια δάση, β) οι κοινότητες που συνορεύουν με δημόσια δάση ή έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές και, εφόσον υπάρχει επάρκεια καυσόξυλων, γ) όσες κοινότητες δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον υπάρχει επάρκεια καυσόξυλων.
 
 

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: