Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2016 – Προκήρυξη διαγωνισμούΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

Ο Δήμαρχος

-Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δοξάτου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2016» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) ενδεικτικού προϋπολογισμού 388.800,00€ με το Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

Κριτήρια κατακύρωσης :

α) για τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

β) για τα ελαιολιπαντικά, την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 04/01/2016 ώρα 10:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/02/2016 ώρα 17:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.

-Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα της προμήθειας για την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου.

 -Ο ανάδοχος υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο ή έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί. Οι συμβάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους και για ένα έτος.

  -Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (προ ΦΠΑ) του εκάστοτε πακέτου.

-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Δοξάτου, Τ.Κ 66 031, αρμόδια υπάλληλος Κοτζαγιαννίδου Μαρία, τηλ. επικοινωνίας: 25213-52411, fax: 25213-52419 e-mail: kotzagiannidoum@doxato.gr. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.doxato.gr καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

-Η παρούσα προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. την 10.12.2015.O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Δαλακάκης ΔημήτριοςΌλη η Διακήρυξη στον σύνδεσμο παρακάτωΔεν υπάρχουν σχόλια: