Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση του Δημάρχου Δοξάτου για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Ο Δήμαρχος Δοξάτου, έχοντας υπ’όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του π.δ. 26/2012 - Κωδικοποίηση σ΄ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών - (ΦΕΚ 57 Α΄)

2.         Τα άρθρα 1,2,3,4 και 5 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄).

Την υπ’αρίθμ. 14473 (ΦΕΚ 1295/12.04.2012 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών».

Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002.

Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα δημοτικά συμβούλια, στα πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών καθώς και άλλων λεπτομερειών απαραίτητων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

αλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που συμμετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές που θα λάβουν χώρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015, σε κοινή σύσκεψη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου στο Καλαμπάκι Δράμας.

αρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι διαπιστευμένοι από το πολιτικό κόμμα ή τη πολιτική συμπαράταξη που εκπροσωπούν.

οναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο. Το Πρακτικό της σύσκεψης θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: Καθορισμός των χώρων προβολής του Δήμου Δοξάτου καθώς και του τρόπου χρήσης αυτών, οι οποίοι θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, στα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν σαυτές.»

παρούσα πρόσκληση να γνωστοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα προς όλα τα μέχρι στιγμής γνωστά πολιτικά κόμματα, καθώς και στις συμπαρατάξεις που συμμετέχουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ν’ αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του Δήμου Δοξάτου.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: