Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Με είκοσι εννέα (29) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18.30΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, στο Δημαρχείο του Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στις  25  μηνός  Σεπτεμβρίου  2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του ΤΟΕΒ Βϊράνης για την υποστήριξη άσκησης της αρμοδιότητας καθαρισμού καναλιών του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2ο Θέμα: Έγκριση ή μη διοικητικής αποβολής κτίσματος από δημοτική οδό. (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

3ο Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο.Τ. 55 Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

4ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Δ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

5ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ            ΚΛΕΙΣΤΟΥ    ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ     Δ.Κ.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

6ο Θέμα: Συναίνεση ή μη Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής των υπ’ αριθμ. 183 και 184 οικοπέδων Ευρυπέδου στη Τοπική Κοινότητα Κυργίων. (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.)

7ο Θέμα: Συγκρότηση  Επιτροπής  Παραλαβής  του  έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Τ.Δ.  ΔΟΞΑΤΟΥ  (Β’  ΦΑΣΗ)»

(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).


8ο Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης πέντε (5) στύλων και 5 ΦΣ S-17, στην Τ.Κ. Φτελιάς και αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων. (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη χωροθέτησης
κάδων ανακύκλωσης Δήμου Δοξάτου ενημέρωση δημοτών και αποτίμηση των ωφελειών της ανακύκλωσης» (Εισηγητής: Τ.Υ.) .
10ο Θέμα: Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 109/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τέλους και δικαιώματος άρδευσης για την Τ.Κ. Φτελιάς. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών )
12ο Θέμα: Λήψη  απόφασης  για  καθορισμό  αμοιβής  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για
κατάθεση δικογράφων και παράσταση  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατά την εκδίκαση της έφεσης του Δήμου κατά της Κωνσταντινίδου Παρθένας και κατά της 159/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 117/2015).
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010. (Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών)
14ο Θέμα: Έγκριση  13ης    αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2015
Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
15ο Θέμα: Έγκριση  14ης    αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2015
Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
16ο Θέμα: Τροποποίηση    της      υπ’      αριθμ. 86/2015          απόφασης     του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου και Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του χρόνου μίσθωσης ακινήτου και μείωσης μισθώματος (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου).
18ο Θέμα: Έγκριση της υπ αριθμ. 37/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ)
19ο Θέμα: Έγκριση της υπ αριθμ. 40/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου που αφορά στην 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13582/01-09-2015 αιτήματος του Συλλόγου Φίλων Υδρόβιων Πτηνών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
21ο Θέμα: Ονοματοδοσία  περιφερειακών  οδών  εντός  του  οικισμού  της  Δημοτικής
Κοινότητας Καλαμπακίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Καλαμπακίου).


22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

23ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

24ο Θέμα: Λήψη απόφασςη για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

26ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό ημερών αργίας στο Δήμο Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/19-10-2004). (Εισηγητής: Δήμαρχος).

27ο Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας , ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δοξάτου στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της ορισιτικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων σύμφωναμε με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία». (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

28ο Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμάτων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, (ΠΕΣΔΑ) Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία». (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

29ο Θέμα: Συζήτηση για τις απευθείας ανάθεσεις προμηθειών, εργασιών και έργων χωρίς τη τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ανάθεσης και διαγωνιστικής διαδικασίας της απελθούσας δημοτικής αρχής (Εισηγητής: Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Χατζηλαζάρου Αναστάσιος).Κοινοποίηση:                                                     

Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τοπικό Τύπο                                                       Ζουμπούλογλου Αναστάσιος


Δεν υπάρχουν σχόλια: