Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Διακήρυξη Διαγωνισμού της Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΟΞΑΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  :ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟ-

     ΛΙΠΑΝΤΙΚΝ ∆ΗΜΟΥ ΟΞΑΤΟΥ

     & ΝΟΜΙΚΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΝ ΠΡΟΫΠ.   :357.936,92 (µε ΦΠΑ)


ΑΡ. ΠΡΤ. : 2780/25-02-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΟΞΑΤΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
Ο ήµαρχος
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε ηλεκτρονικές ̟προσφορές για την
«Προµήθεια υγρών καυσίµων και ελαιολι̟παντικών του ήµου ∆οξάτου & των Νοµικών του Προσώπ̟ων»
(̟πετρελαίου θέρµανσης, ̟πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης, ελαιολιπαντικών) ενδεικτικού ̟προϋ̟πολογισµού 357.936,92 µε το Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του ήµου   και των νοµικών του ̟προσώ̟πων.  
Κριτήρια κατακύρωσης :
α) για τα υγρά καύσιµα, το µεγαλύτερο ̟ποσοστό έκ̟πτωσης στη µέση τιµή λιανικής ̟πώλησης, ό̟πως αυτές ̟προσδιορίζονται α̟πό το ̟παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο φορέα ό̟πως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία β) για τα ελαιολι̟παντικά, την χαµηλότερη τιµή.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά µε χρήση της ̟πλατφόρµας του ΕΣΗΗΣ µέσω της διαδυκτιακής ̟πύλης www.promitheus.gov.gr, µε ηµεροµηνία έναρξης υ̟ποβολής ̟προσφορών την 09/04/2015 ώρα 08:00 ̟.µ. και καταληκτική ηµεροµηνία υ̟ποβολής ̟προσφορών  την 16/04/2015 ώρα 17:00µ.µ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.  Η ηλεκτρονική α̟ποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟ποβολής των ̟προσφορών και ώρα 10:00 ̟.µ.
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται αναγνωρισµένοι ̟προµηθευτές εγγεγραµµένοι στο οικείο Ε̟πιµελητήριο, οι ο̟ποίοι µ̟πορούν να υ̟ποβάλουν ̟προσφορά για ένα ή ̟περισσότερα ̟πακέτα της προµήθειας για την συνολική όµως ̟προκηρυχθείσα ̟ποσότητα κάθε ̟πακέτου.
Ο ανάδοχος υ̟πογράφει ε̟πιµέρους συµβάσεις µε το ήµο ή έκαστο Νοµικό Πρόσωπο   για το τµήµα της ̟προµήθειας ̟που αντιστοιχεί. Οι συµβάσεις ισχύουν α̟πό την υ̟πογραφή τους      και για ένα έτος.
Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό ̟πρέ̟πει να ̟προσκοµίσουν δικαιολογητικά τα ο̟ποία ̟περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική ε̟πιστολή συµµετοχής 2% ε̟πί   της συνολικής ̟προϋ̟πολογισθείσας δα̟πάνης (̟προ ΦΠΑ) του εκάστοτε ̟πακέτου.
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟πορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α̟πό τον ήµο οξάτου, Τ 66 031, αρµόδια υ̟πάλληλος Ιωαννίδου Ευδοκία, τηλ. ε̟πικοινωνίας: 25213-52410, fax: 25213-52409 e-mail: evdokia@doxato.gr. Ε̟πίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση:     www.doxato.gr          καθώς            και       στο      ΕΣΗΗΣ (www.promitheus.gov.gr).


Η ̟παρούσα ̟προκήρυξη εστάλη για δηµοσίευση στην εφηµερίδα της Ε.Ε. την 25.02.2015.Ο

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΞΑΤΟΥ∆αλακάκης ηµήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: