Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Δελτίο τύπου της «Ανοιχτής παρέμβασης» του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου της 29 και 30 Ιανουαρίου 2015.

-Δευτέρα στις 29/12/2014 και ώρα 19:00  προσήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.
Θέμα της ημερήσιας διάταξης: «(38η) Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  Δήμου Δοξάτου 2014». Παρόντες ήταν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» δήλωσε παρών και επισήμανε ότι: «Καλούμαστε να ψηφίσουμε την 38η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2014, γεγονός που υποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία είχε συνταχθεί, καθώς επίσης και την αδυναμία πρόβλεψης έκτακτων αναγκών και εξόδων. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και με τον προϋπολογισμό του 2015.»

Στη συνέχεια της ίδιας ημέρας και ώρα 19:30 ακολούθησε η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα: « Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2015

Παρόντες ήταν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» δήλωσε παρών και ότι ψηφίζει μόνο τις ανελαστικές δαπάνες. Από τη στιγμή που στον προϋπολογισμό αυτόν αποτυπώνεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δοξάτου και η Δημοτική αρχή το είχε σχεδιάσει και αποφασίσει μόνη της, χωρίς να ρωτήσει και να λάβει  υπόψη της και τις δικές μας προτάσεις, δεν συμφωνούμε με το παραπάνω  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και δεν το ψηφίζουμε.

Την Παρασκευή 30/1/2015 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση (1η) και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου  με 17 θέματα ημερήσιας διάταξης. Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 17.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μέλη της Λέσχης Φίλων Μηχανοκινήτων (ΛΕ.Φ.ΜΗ.) Αγίου Αθανασίου θέτοντας θέμα στέγασης της λέσχης από το Δήμο Δοξάτου.

Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν έντεκα θέματα, από τα οποία τα:

1ο Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δράμας και Δήμου Δοξάτου για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Δοξάτου,

2ο Παράταση αναστολής της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Νεροφράκτη,

4ο Απολογιστικά στοιχεία 4ου τετραμήνου 2014 του Δήμου Δοξάτου,

11ο Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου,

ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Τα θέματα 5ο, 7ο, 8ο, 9ο και 10ο (Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο) ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία.

Αφορούσαν την ίδια υπόθεση σε ίδια δικάσιμο (3-2-2015).

Η Ανοιχτή Παρέμβαση τα καταψήφισε θεωρώντας ότι η αμοιβή είναι μεγάλη.

Το 6ο θέμα (Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο) ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Αφορούσε άλλη υπόθεση σε  άλλη δικάσιμο (10-2-2015).

Στη συνέχεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα παρακάτω τακτικά θέματα και ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα 17 παρόντα μέλη του Δ.Σ.

1ο Θέμα:   Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 334.000,00€.

2ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων.

3ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Αγ. Αθανασίου (Β’ Φάση)»

4ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή καπναποθήκης Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου»

5ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κεφαλαρίου».

6ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση τριτεύοντος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κεφαλαρίου».

7ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου  συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

8ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» με θέμα: «Απολογισμός έτους 2014».

9ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση της Γ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης».

10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 220/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δοξάτου με θέμα: «Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014».(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 221/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δοξάτου με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2015».

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 30.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50866/24-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

13ο και 14ο θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών  & εργασιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010.

15ο θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση εγγραφής του Δήμου Δοξάτου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, για το οικονομικό έτος 2015 & έγκριση της σχετικής διενέργειας δαπάνης.

16ο θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό Οργάνων του Δήμου Δοξάτου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμό ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων.

Σημείωση: το 11ο θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2015», ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ., με την παρατήρηση από την «Ανοιχτή Παρέμβαση» ότι σε ένδειξη καλής θέλησης και διάθεσης ψηφίζει τον Προϋπολογισμό, αλλά όπως φαίνεται από τις αποφάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., της Σχολικής Επιτροπής αλλά και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου τα όργανα αυτά λαμβάνουν αποφάσεις με οριακές συνήθως πλειοψηφίες λόγω μη συμμετοχής των μελών που τα απαρτίζουν. Σε όλα αυτά τα όργανα συνειδητά από την πλειοψηφία αλλά και από τη μείζονα αντιπολίτευση αποκλείστηκε η «Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου»

Το  17ο  θέμα: ‘’Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 46.661,18 € (α’ δόσης 2015 λειτουργικών δαπανών σχολείων) στις σχολικές επιτροπές Δήμου Δοξάτου’’ ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Η Ανοιχτή Παρέμβαση πρότεινε το ποσό της α΄ δόσης να κατανεμηθεί από 50%.


Καλαμπάκι, 3-2-2015                    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                        ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

                                        Βούλα Καραγιαννίδου Συμεωνίδου

                                         Ελένη Κωνσταντινίδου
                                                    Μιχάλης Γ. Παπάζ

Δεν υπάρχουν σχόλια: