Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Με οκτώ (8) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Καλαμπακίου.ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                        
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ.: 2521352407                            
Fax:  2521352409-402                                        
e-mail:kalabaki@kalabaki.gr    
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας Δ.Κ. Καλαμπακίου». (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
2ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση εξωτερικών χώρων σχολείων Δ.Κ. Καλαμπακίου». (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
3ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου & Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
4ο Θέμα:   Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος) .
5ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον ορισμό ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου» για τα οικονομικά έτη 2014 & 2015. (Εισηγητής: Δήμαρχος) .
6ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
7ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής  πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου.
  8ο Θέμα:   Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
2.ΤοπικόΤύπο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια: