Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Τροποποίηση της Απόφασης Δημάρχου Δοξάτου περί ορισμού Αντιδημάρχων.


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ∆ήµαρχος οξάτου Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του εδ. δ' του άρθρου 58, του άρθρου 59 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 6 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 61 και του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010).

Την υπ αριθµ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης      και      ηλεκτρονικής      ιακυβέρνησης      «Πρωτοβάθµιοι    και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανοµή πληθυσµού στις δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292), όπως ισχύει.

Τις διατάξεις του αρθ.3 του Ν.4051/2012 " Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 " (ΦΕΚ 40/29-2-2012).

Το άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 περί εξουσιοδότησης υπογραφών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 “Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας.

Την υπ' αριθµ. εγκύκλιο 43/30565/06.08.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το γεγονός ότι ο ∆ήµος οξάτου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

I). ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας  ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου οξάτου, µε θητεία από 08/09/2014 µέχρι 28/02/2017, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής:

τον  κ.  Ζεκερίδη  Χαράλαµπο  (έµισθο)  στον  οποίο  µεταβιβάζει  τις  παρακάτω αρµοδιότητες:
Α) την ευθύνη συντήρησης και επισκευής του Μηχανολογικού εξοπλισµού Β) την ευθύνη και την εποπτεία της διαχείρισης υλικών, καυσίµων και
ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού και κίνησης οχηµάτων
Γ) τον συντονισµός και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
) την επίβλεψη των συνεργείων Καθαριότητας και Πρασίνου.
τον  κ.  Ιωάννου  Χρήστο  µισθο)  στον  οποίο  µεταβιβάζει  τις  παρακάτω αρµοδιότητες:
Α) την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Καλαµπακίου.
Β) την παρακολουθούν και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα Καλαµπακίου.
Γ)  την  µέριµνα  για  την  καλή  κατάσταση  και  λειτουργία  του  εξοπλισµού  που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα Καλαµπακίου.
την  κ.  Στυλίδου  Μαρία  µισθη)  στην  οποίο  µεταβιβάζει  τις  παρακάτω αρµοδιότητες:
Α) θεµάτων Παιδείας, Πολιτισµού και ιά Βίου Μάθησης
τον  κ.  Τοκούτση  Παντελή  (έµισθο)  στον  οποίο  µεταβιβάζει  τις  παρακάτω αρµοδιότητες:
Α) την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα οξάτου.
Β) την παρακολουθούν και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα οξάτου.
Γ)  την  µέριµνα  για  την  καλή  κατάσταση  και  λειτουργία  του  εξοπλισµού  που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα οξάτου.

II) Σε όλους τους ανωτέρω µεταβιβάζεται και η αρµοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάµων.

IIΙ). Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Ζεκερίδη Χαράλαµπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Τοκούτσης Παντελής.

Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Ιωάννου Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ζεκερίδης Χαράλαµπος.

Τις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου κ. Στυλίδου Μαρίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Τοκούτσης Παντελής.

Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Τοκούτσης Παντελή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Στυλίδου Μαρία.

ΙV). Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ζεκερίδης Χαράλαµπος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κ. Στυλίδου Μαρία

V). Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή σε µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Ο ∆ήµαρχος

∆ΑΛΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: