Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2015 του Δήμου Δοξάτου.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 1/2014

Της από 5/12/2014 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου.

το Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 5ηΔεκεμβρίου
έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε σε συνεδρίαση  η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του Προέδρου της, Δημάρχου Δοξάτου Δαλακάκη Δημητρίου, και μετά από την αριθ.πρωτ. 19295/1-12- 2014 πρόσκλησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).

φού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε σύνολο  πέντε  (5) μελών βρέθηκαν παρόντες :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δαλακάκης Δημήτριος Δήμαρχος
Ζεκερίδης ΧαράλαμποςΑντιδήμαρχος
Ιωάννου Χρήστος Αντιδήμαρχος
Τοκούτσης Παντελεήμων Αντιδήμαρχος
Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μαρία Αντιδήμαρχος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας
αρουσία και του Γραμματέα αυτής, Τοπάλογλου Νικολάου υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Απόφασης : 1/2014
ΘΕΜΑ : Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Δοξάτου έτους 2015.
πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη τα εξής:
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 ΕΚ 87 Α’, 7- 6-2010) η Εκτελεστική Επιτροπή είναι κατά νόμο αρμόδια για την κατ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης τα οποία συμπεριλαμβάνουν και τα ετήσια Τεχνικά Προγράμματα. Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού λάβει υπ’ όψιν της τις εισηγήσεις όλων ανεξαιρέτως των Τοπικών Συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων τις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις των κοινωνικών φορέων της περιοχής) υποχρεούται να καταρτίσει το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα για το επόμενο κάθε φορά έτος.
πιπροσθέτως, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 63γ του Ν.3852/10 και πριν την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλει να διαβιβάσει το Τεχνικό Πρόγραμμα στην Επιτροπή Διαβούλευσης για να λάβει τη γνωμοδότησή της επ’ αυτού
-H Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία έχουν διαβιβαστεί οι αποφάσεις των Συμβουλίων του συνόλου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δοξάτου, οι οποίες περιλαμβάνουν τις προτάσεις τους για τα τεχνικά έργα που προτείνουν να λάβουν χώρα στην περιοχή ευθύνης τους για το έτος 2015 και σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δοξάτου έτους 2015, όπως παρακάτω:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2015
α/α
ΕΡΓΟ
Προϋπολογισμός
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1
Εργασίες βελτίωσης-συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης

20000,00

3
Αποκατάσταση βλαβών δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε.Δοξάτου

24000,00

4
Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δήμου Δοξάτου

24000,00

5
Καθαρισμός φρεατίων και αποφράξεις αγωγών αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου

20000,00
7
Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των παρυφών ορεινού όγκου Δήμου Δοξάτου

24000,00

8
Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου

9000,00

9
Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δοξάτου

30000,00

ΣΥΝΟΛΟ
151000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1

Επέκταση οστεοφυλάκιου και λοιπές εργασίες στο χώρο των νεκροταφείων Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου

8000,00

2
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και επισκευή υφιστάμενων φρεατίων Δ.Αγ.Αθανασίου

8000,00

3

Επέκταση γεφυριδίου αγροκτήματος Αγ.Αθανασίου

4000,00

4

Έργα ύδρευσης Δ.Κ.Αγ.Αθανασίου

12000,00

5
Κρασπεδώσεις-τσιμεντοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Αγ.Αθανασίου

10000,00

ΣΥΝΟΛΟ
42000,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ


1

Επισκευή περιφράξεων κοινοχρήστων χώρων και λοιπές σιδηρές κατασκευές Δ.Κ.Δοξάτου


4000,00

2

Επισκευή παιδικής χαράς Δ.Κ.Δοξάτου

8000,00

3

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Δοξάτου

1000,00

4
Σύνδεση νέου με υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Δοξάτου

12000,00

5
Κρασπεδώσεις-τσιμεντοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Κ.Δοξάτου

10000,00

ΣΥΝΟΛΟ
35000,00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΓΙΩΝ

1
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Ο.Τ.55 Τ.Κυργίων

10000,00


2

Ενίσχυση του Κ.Α.20/7325.09 για την ΄΄Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.Κυργίων΄΄


4000,00
3
Προμήθεια ζεύγους κινητήρα-αντλίας αντλιοστασίου άρδευσης Δ.Κυργίων

7000,00

4
Επισκευή-συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος Κυργίων

8000,00

ΣΥΝΟΛΟ
29000,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

1

Έργα οδοποιίας Δ.Καλαμπακίου

12000,00

2
Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων Δ.Κ.Καλαμπακίου

10000,00
3
Επισκευή πλακοσκεπή στη Δ.Κ.Καλαμπακίου
3000,00

4
Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων συντριβανιου στην πλατεία της Δ.Κ.Καλαμπακίου

3000,00

5
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Καλαμπακίου

2000,00

6
Διαμόρφωση 1ου ορόφου κτιρίου στέγασης Κ.Α.Π.Η. Δ.Κ. Καλαμπακίου

12000,00

ΣΥΝΟΛΟ
42000,00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Αγ.Παρασκευής

2000,00

2
Επισκευή συντήρηση παιδικής χαράς Τ.Αγ.Παρασκευής

5000,00

ΣΥΝΟΛΟ
7000,00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ

1
Επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων Τ.Νεροφράκτη

4500,00

2
Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Νεροφράκτη

4500,00

ΣΥΝΟΛΟ
9000,00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΩΝΑ

1
Κατασκευή νέων και επισκευή υφιστάμενων φρεατίων Τ.Κ.Καλαμώνα

3000,00

2

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Καλαμώνα

3000,00

3
Επισκευή-συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Καλαμώνα

3000,00

ΣΥΝΟΛΟ

9000,00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΤΕΛΙΑΣ

1

Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων Τ.Κ.Φτελιάς

12000,00


ΣΥΝΟΛΟ

12000,00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

1

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Κεφαλαρίου

4000,00

2
Επισκευή-συντήρηση συντριβανιού στην πλατεία Τ.Κεφαλαρίου

2000,00

ΣΥΝΟΛΟ
6000,00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

1

Επισκευή-Συντήρηση αγροτικού ιατρείου

1500,00

ΣΥΝΟΛΟ
1500,00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

4

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Αγοράς

1500,00

ΣΥΝΟΛΟ
1500,00

ΜΕΛΕΤΕΣ

1
Τοπογραφική μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος Τ.K Κεφαλαρίου από αναψυκτήριο έως ιχθυοτροφείο

18000,00

2

Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος Τ.K Κεφαλαρίου από αναψυκτήριο έως ιχθυοτροφείο

18000,00
3
Mελέτη οδοποιίας Καλαμπάκι-Αγ. Αθανάσιος
9300,00
4
Mελέτη οδοποιίας Κύργια-Καλαμπάκι
18000,00


5
Μετρήσεις αντοχής σκυροδέματος και διερεύνηση βλαβών διάβρωσης οπλισμού σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου


15000,00

6

Ηλεκτρομηχανολική μελέτη αμφιθεάτρου του Δημαρχείου Καλαμπακίου

5400,00

7
Μελέτη αλλαγής χρήσης Πνευματικού Κέντρου Δοξάτου σε Εκθετήριο

3500,00

8
Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Δοξάτου σε Εκθετήριο

4300,00


9
Μελέτη δημιουργίας χώρου δασικής αναψυχής στο λόφο της ζωοδόχου Πηγής Κυργίων του Δήμου Δοξάτου


4212,50

10

Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.K Kυργίων

15000,00


11
Προμελέτη έργου ''Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Α.Π.Ετο 1ο Δημοτικό σχολείο Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου


11000,00


12
Προμελέτη έργου ''Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Α.Π.Ετο 2ο Δημοτικό σχολείο Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου


11000,00


13
Προμελέτη έργου ''Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Α.Π.Ετην Κοινότητα Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου


6000,00


14
Προμελέτη έργου ''Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Α.Π.Ετο κτίριο στέγασης του Κ.Α.Π.Η. Κυργίων Δήμου Δοξάτου


6000,00

ΣΥΝΟΛΟ
144712,50


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
489.712,502. Παραπέμπει στην επιτροπή διαβούλευσης το σχέδιο (προτάσεις) του τεχνικού προγράμματος έτους 2015 για την κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωμοδότηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμαΟ Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δαλακάκης Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: