Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ανοιχτή Πρόσκληση του Δήμου Δοξάτου για τη Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.


ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συγκρότηση της ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης

ύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ο ∆ήµος οξάτου µε απόφαση του∆ηµοτικού  Συµβουλίου  θα  προβεί  στη συγκρότηση  της ∆ηµοτικής  Επιτροπής ιαβούλευσης οργάνου µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόµιση έτη (αναµένεται να είναι έως τις 28.2.2017).
∆ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, των φορέων της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα:

α) των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων β) των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών δ) των εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών θ) εκπρόσωποι των τοπικών συµβουλίων νέων και

ι) δηµότες.

συνολικός αριθµός των µελών της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου, µπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) µέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον µέλη, µετά από κλήρωση, δηµότες εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

-Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο ∆ήµο οξάτου όπως περιγράφονται παραπάνω καθώς και δηµότες που επιθυµούν τη συµµετοχή τους στην επιτροπή διαβούλευσης να καταθέσουν  εγγράφως  το  αίτηµα  τους στο  γραφείο  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου οξάτου στο Καλαµπάκι ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kalabaki@kalabaki.gr έως την 12η Σεπτεµβρίου 2014.

-Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαµβάνουν απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας ηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail). Οι φορείς θα πρέπει να ορίσουν τακτικό και αναπληρωµατικό εκπρόσωπο τους.

συµµετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άµισθη.Ο ∆ήµαρχος οξάτου∆αλακάκης ∆ηµήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: