Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Καλαμπάκι.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στις 25/09/2014 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Έγκριση οικονομικών στοιχείων (ισολογισμού-απολογισμού) Δήμου Δοξάτου και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. Έτους 2013.
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο


Δεν υπάρχουν σχόλια: