Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ειδικού Συνεργάτη και Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Δοξάτου.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ∆ήµαρχος οξάτου κ. ∆ηµήτριος ∆αλακάκης έχοντας υπόψη

ις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

-τον ΟΕΥ του ∆ήµου οξάτου

 καλεί τους /τις ενδιαφερόµενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά µε την πλήρωση µίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέµατα κτιριακών εγκαταστάσεων, σύνταξης µελετών, έργων οδοποιίας, προετοιµασία φακέλων για ένταξη σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα και τεχνικά θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ενδιαφερόµενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 ρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πολιτικού Μηχανικού της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής,

Γ) Να έχουν εµπειρία σε θέµατα ΟΤΑ ή και νοµικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστο τριών ετών. Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.


ι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
-Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης  εµπειρίας.
∆) Καλή Γνώση Η
Ε) Γνώση αγγλικής γλώσσας
Ζ) Εµπειρία σε θέµατα σύνταξης µελετών, ένταξης ευρωπαϊκών προγραµµάτων και σύνταξης τεχνικών δελτίων.
Και µίας (1) θέσης ειδικού συµβούλου για θέµατα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και ιοίκησης καθώς και για θέµατα ιά Βίου Μάθησης.
Οι ενδιαφερόµενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 ρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης «Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων» της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής,
Γ) Εξειδίκευση σε θέµατα ιά Βίου Εκπαίδευσης µε αντίστοιχη πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ.
∆) Να έχουν εµπειρία σε θέµατα ΟΤΑ ή και νοµικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστο τριών ετών. Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
ι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

-Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης  εµπειρίας.

Ε) Καλή Γνώση Η

ΣΤ)   Να έχουν εµπειρία σε θέσεις ιοίκησης στον ιδιωτικό τοµέα τουλάχιστον 5 ετών.

ι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά δικαιολογητικά  θα  κατατίθενται  µέχρι  την  Πέµπτη  25/09/2014  στα  γραφεία  του ∆ήµου στο Καλαµπάκι ρµόδιος υπάλληλος Πουλχερία Πολυζώη τηλ. 2521352406) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ηµήτριος ∆αλακάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια: