Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Με τέσσερα (4) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Καλαμπάκι το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου ∆οξάτου

Π Ρ Ο Σ
Τον κ. ∆ήµαρχο
Τα Μέλη τουηµοτικού Συµβουλίου

-Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρου 64 και 74 του Ν. 3852/2010, της παρ. 1 άρθρο 9 π.δ 75/2011 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4279/2014 σας καλούµε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στις 07/09/2014 ηµέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος στο Καλαµπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
1ο Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2ο Θέµα: Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Οικονοµικής Επιτροπής
3ο Θέµα: Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4ο Θέµα: Εκλογή εκπροσώπων ηµοτικού Συµβουλίου ∆οξάτου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (Π.Ε..) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Κοινοποίηση:
Προϊσταµένους Υπηρεσιών του ήµου
Τοπικό Τύπο


Ο Προεδρεύων ΣύµβουλοςΣερέτης ΑνέστηςΔεν υπάρχουν σχόλια: