Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 και ώρα 20.00΄στο Δημοτικό κατάστημα Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου ∆οξάτου 
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. ∆ήµαρχο
Τα Μέλη τουηµοτικού Συµβουλίου
Τους Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων Νέων


-Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούµε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στις 24/06/2014, ηµέρα Τρίτη, και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στο Καλαµπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέµατος της ηµερήσιας διάταξης:
1ο Θέµα: Απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2013.

Κοινοποίηση:
Προϊσταµένους Υπηρεσιών του ήµου
Τοπικό Τύπο

Ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια: