Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Με είκοσι δύο (22) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  
Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 28 μηνός Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφαση Ο.Ε. 181/2015.

2ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφαση Ο.Ε. 182/2015.

3ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφασης Ο.Ε. 183/2015.

4ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφασης Ο.Ε. 184/2015.

5ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφαση Ο.Ε. 185/2015.

6ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφαση Ο.Ε. 201/2015.
7ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφαση Ο.Ε. 202/2015.
8ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφαση Ο.Ε. 203/2015.
9ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφαση Ο.Ε. 204/2015.
10ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή).
11ο Θέμα: Παροχή γνώμης σχετικά με την απαγόρευση αλιείας στον παραπόταμο του Αγγίτη, Ζυγάκτη ποταμο στις Πηγές Κεφαλαρίου. (Εισητητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Κεφαλαρίου).
12ο Θέμα: Γνωμοδότηση επί της υπ αριθμ. 36/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου που αφορά στην πρόταση μετονομασίας της βιβλιοθήκης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Γυμνασίου Αγίου Αθανασίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου).
13ο Θέμα: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
14ο Θέμα: Γνωμοδότηση επί προτάσεων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας για μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 στο Δήμο Δοξάτου.
15ο Θέμα: Έγκριση της υπ αριθμ. 62/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρισης Δήμου Δοξάτου που αφορά στην έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).
16ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων για το οικονομικό έτος  2016. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
17ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το οικονομικό έτος 2016 (Εισηγητής: Δήμαρχος).
18ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για εκμίσθωση –εκποίηση πραγμάτων έτους 2015 των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
19ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων των άρθρων 7 & 8 του Π.Δ. 270/1981 για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
20ο Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποίησης, εκμίσθωσης , αγοράς ακινήτων των διατάξεων των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 και εκτίμησης αποζημίωσης ζημιών  από εκτέλεση  έργων  του Δήμου του άρθρου 213 παρ. 2 του ιδίου νόμου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

21ο Θέμα: Σύσταση επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου χωρίς καμία αξία των διατάξεων του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

22ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εσωτερικό. (Εισηγητής: Δήμαρχος).Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια: