Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Καθορισμός τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης Δήμου Δοξάτου.Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 34/28-12-2015 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 380/2015
Περίληψη
«Καθορισμός τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης Δήμου Δοξάτου»
Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζουμπούλογλου Αναστασίου μετά από την αριθμ.πρωτ. 21258/24-12-2015 γραπτή πρόσκληση που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 16 μέλη και απόντα 11 μέλη οι κ.κ. Βαϊραμίδης Στέφανος, Βόϊτσος Κώνσταντίνος, Γιαπαύλος Νικόλαος, Ζεκερίδης Χαράλαμπος, Μαλακάκης Παναγιώτης, Στάντζιος Πασχάλης, Τοκούτσης Παντελεήμων, Μόρφης Σωτήριος, Μπερμπερίδης Αθανάσιος, Σαραπάρης Κωνσταντίνος, Τίρλας Δημήτριος επί συνόλου 27 μελών:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1
Ζουμπούλογλου Αναστάσιος
7
Σερέτης Ανέστης
13
Φωτιάδης Κυριάκος
2
Ιωάννου Χρήστος
8
Χαλκίδης Χαράλαμπος
14
Παπάζογλου Μιχαήλ
3
Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μ.
9
Χατζηλαζάρου Αναστάσιος
15
Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου Παρ.
4
Μπενάζης Ευάγγελος
10
Δημητριάδου Ιωάννα
16
Κωνσταντινίδου Ελένη
5
Μουλιστάνος Αθανάσιος
11
Στρατέλη-Φυρινίδου Δήμητρα


6
Παπαδόπουλος Παρασκευάς
12
Χαριτωνίδης Ιωάννης


ΑΠΟΝΤΑ
1
Βαϊραμίδης Στέφανος
5
Μαλακάκης Παναγιώτης
9
Μπερμπερίδης Αθανάσιος
2
Βόϊτσος Κων/νος
6
Στάντζιος Πασχάλης
10
Σαραπάρης Κων/νος
3
Γιαπαύλος Νικόλαος
7
Τοκούτσης Παντελεήμων
11
Τίρλας Δημήτριος
4
Ζεκερίδης Χαράλαμπος
8
Μόρφης Σωτήριος


Σύνολο  παρόντων  δημοτικών  συμβούλων  23  σε  σύνολο  27  μετά  την
προσέλευση των κ.κ.  Βαϊραμίδης Στέφανου, Γιαπαύλου Νικολάου, Ζεκερίδη Χαράλαμπου, Στάντζιου Πασχάλη, Τοκούτση Παντελεήμωνα, Μόρφη Σωτήριου και Τίρλα Δημητρίου.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου Ακριτίδου Φωτεινή, Καλαμπακίου Βέτος Γρηγόριος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής Αχουριώτου Σοφούλα, Φτελιάς Παγκάκης Κωνσταντίνος, Καλαμώνα Λαφτσίδης Ιωάννης.
Απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Δημοτική Κοινότητας  Δοξάτου Αλεξίου Νικόλαος οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Κυργίων Γεωργόπουλος Γεώργιος, Κεφαλαρίου κος Καλεάδης Ιωάννης και Νεροφράκτου Δερβίδης Θεολόγος και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Πηγαδίων Κοσμίδης Αβραάμ και Αγοράς Εξουζίδης Αναστάσιος αν και κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Μόρφης  Σωτήριος  και  Τίρλας  Δημήτριος
προσήλθαν στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τοκούτσης Παντελεήμων, Γιαπαύλος Νικόλαος, Στάντζιος Πασχάλης και Ζεκερίδης Χαράλαμπος προσήλθαν στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο δημοτικός σύμβουλος Βαϊραμίδης Στέφανος προσήλθε στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τίρλας Δημήτριος, Δημητριάδου Ιωάννα, Μόρφης Σωτήριος, Μπενάζης Ευάγγελος, αποχώρησαν στο 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδου Ελένη, Βαϊραμίδης Στέφανος, Παπαδόπουλος Παρασκευάς, Ζεκερίδης Χαράλαμπος, αποχώρησαν στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννου Χρήστος αποχώρησε στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Με την υπ αριθμ. 376/2015 απόφαση του Σώματος, οι υπ αριθμ. 377,378/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού συμφώνησε ομόφωνα το σώμα, συζητήθηκαν εκτός ημερησίας διάταξης κατά την έναρξη της συνεδριάσεως.
Επίσης ομόφωνα το Σώμα αποφάσισε την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 16 χωρίς όμως αλλαγή στην αρίθμηση των αποφάσεων με βάση την υπ αριθμ. πρωτ. 21258/24-12-2015 πρόσκληση .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Τσεντίδης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος κος Δαλακάκης Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.
Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ αριθμ. 218/2015 απόφαση εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως κάτωθι:
«……Αριθμός Απόφασης : 218/2015
ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επιβολής τελών ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’αρίθμ. 21214/23-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου το οποίο αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τέλους για ύδρευση, αποχέτευση και άρδευση στο Δήμο Δοξάτου»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν.3463/06 αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.


Τα τέλη ύδρευσηςποχέτευσης είναι ανταποδοτικά και τα προσδοκώμενα έσοδα θα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας ύδρευσηςποχέτευσης, όπως αποδοχές προσωπικού, συντήρηση δικτύων, προμήθεια υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
Οι δαπάνες για το έτος 2016 προβλέπεται να ανέλθουν στο ύψος των 783.500,00
ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κωδ. Λογ/σμού

Περιγραφή
Τρέχοντος Ετους|Ψηφισθέντα

25/6
Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

560600,00
25/60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
174600,00
25/601
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
33300,00


25/6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)


30300,0025/6012
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές3000,00

25/602
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

101500,00


25/6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)


98500,0025/6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές3000,00

25/605
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

31300,00

25/6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

5700,00
25/6051.01
Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ
1000,00
25/6051.02
Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ
4700,00

25/6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

25600,00

25/6052.01
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου
χρόνου

25600,00
25/606
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
8500,00

25/6063
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

8500,00
25/6063.01
Παροχή γάλακτος
3500,00
25/6063.02
Παροχή ειδών ατομικής προστασίας
4000,00
25/6063.03
Δαπάνες προληπτικών ιατρικών εξετάσεων
1000,00
25/61
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
138000,00
25/616
Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
138000,00
25/6162
Λοιπά έξοδα τρίτων
138000,00
25/6162.02
Διενέργεια ελέγχων για καταλληλότητα του νερού
6000,00

25/6162.03
καταμέτρηση υδρομέτρων-καταχώρηση στοιχείων και αποστολή λογαριασμών

24000,00

25/6162.04
καθαρισμός φρεατίων και αποφράξεις αγωγών αποχέτευσης Δ. Καλαμπακίου

24000,00

25/6162.05
Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών ύδρευσης δήμου Δοξάτου

12000,00

25/6162.06
Αποκατάσταση βλαβών δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Καλαμπακίου (ΣΑΤΑ 2016)

24000,00

25/6162.07
Αποκατάσταση βλαβών δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Δοξάτου (ΣΑΤΑ 2016)

24000,00

25/6162.08
Καθαρισμός φρεατίων και αποφράξεις αγωγών αποχέτευσης Δ. Δοξάτου (ΣΑΤΑ 2016)

24000,0025/62
Παροχές τρίτων
129500,00
25/621
Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
100000,0025/6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας100000,00
25/625
Ασφάλιστρα
5000,00
25/6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
5000,00

25/626
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

24500,00

25/6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του
Δήμου

10000,00
25/6263
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
4500,00
25/6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
10000,00
25/63
Φόροι - Τέλη
4500,00
25/632
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
4500,00
25/6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
500,00
25/6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
4000,00
25/66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
114000,00
25/663
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
6000,00

25/6633
Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)

6000,00
25/664
Καύσιμα και λιπαντικά
40000,00

25/6641
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

30000,00

25/6644
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

10000,00
25/666
Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
53000,00
25/6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
3000,00

25/6662.01
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων δημοτικής ενότητας καλαμπακίου

25000,00

25/6662.02
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων δημοτικής ενότητας Δοξάτου

25000,00
25/667
Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
15000,00
25/6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
11000,00
25/6672
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
4000,00
25/81
Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
222900,00

25/811
Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών
ΟΕ)

213567,46
25/8115
Διάφορα έξοδα
22247,34
25/8116
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
28814,16
25/8117
Λοιπά έξοδα
162505,96
25/812
Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΟΕ)
9332,54

25/8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες
παγίων

9332,54

ΣΥΝΟΛΟ
783500,00
Προτείνουμε:
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΚΥΒΙΚΑ
ΧΡΕΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΓΙΟ
8728
10
87.280,00
0-300
800000
0,4
320.000,00
301-600
250000
0,55
137.500,00
601-1000
70000
0,8
56.000,00
1001-2000
10000
1
10.000,00
2001-4000
6000
1,3
7.800,00
4001-
15000
1,5
22.500,00
ΣΥΝΟΛΟ
1151000

641.080,00ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ
ΧΡΕΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ
8728
10
87.280,00
50% ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

553.800,00

50%

276.900,00
ΣΥΝΟΛΟ


364.180,00

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΤΕΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΠΝΟ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΤΕΥΤΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ


3000


25


75.000,00
ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ,
ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΙΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΟΤΙΣΤΤΗΚΑΝ


1700


10


17.000,00
ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ
1000
15
15.000,00
ΠΑΓΙΟ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ


10000


2


20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ


127.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


1.132.260,00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ


783.500,00
Τα υπόλοιπα τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης παραμένουν ως έχουν.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ    ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, το υπ’αρίθμ. 21214/23-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών:
Α)  ΎΔΡΕΥΣΗΣ ως εξής:
Καθορίζει δικαίωμα ύδρευσης 10,00 Ευρώ ανά υδρόμετρο για όλο το Δήμο.
Για κατανάλωση μέχρι 300 κυβικά, τιμή 0,40 Ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 301 έως 600 κυβικά, τιμή 0,55 Ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 601 κυβικά έως 1000 κυβικά, τιμή 0,80 Ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 1001 κυβικά έως 2000 κυβικά, τιμή 1,00 Ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 2001 κυβικά έως 4000 κυβικά, τιμή 1,30 Ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 4001 κυβικά και πάνω, τιμή 1,50 Ευρώ το κυβικό
Β) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ως εξής:
Ενιαίο τέλος χρήσης αποχέτευσης δέκα (10,00) Ευρώ ανά υδρόμετρο και 50% της κατανάλωσης ύδρευσης.


Γ) ΑΡΔΕΥΣΗΣ ως εξής:
Ενιαίο τέλος άρδευσης για όλα τα χωράφια που βρίσκονται στο αρδευτικό δίκτυο, δύο Ευρώ (2,00)ανά στρέμμα
Εικοσιπέντε     ευρώ    (25,00€) ανά    στρέμμα          για       καλλιέργειες    καπνού, βαμβακιού, τεύτλων, καλαμποκιού, τριφυλλιού και κηπευτικών.
Δέκα  ευρώ  (10,00  )ανά  στρέμμα  για  δενδροκαλλιέργειες,  αμπέλια  και σιτηρά που ποτίστηκαν
Δεκαπέντε  ευρώ  (15,00  €) ανά  στρέμμα  για  καλλιέργειες  ηλίανθου  και πατάτας»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηλαζάρου Αναστάσιος στη τοποθέτησή του πρότεινε να παραμείνουν τα τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης ως έχουν διότι την αύξηση στα τέλη αποχέτευσης δεν μπορεί να αιτιολογηθεί και να υπάρξει ειδική τιμολόγηση για τις κτηνοτροφικές μονάδες διότι η αυξημένη κατανάλωση νερού από αυτές δεν αποτελεί σπατάλη αλλά είναι αναγκαία για τη λειτουργία τους.
Ο δημοτικός σύμβουλος Παπάζογλου Μιχαήλ δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση της διοίκησης περί καθορισμού των τελών ύδρευσης,  αποχέτευσης και άρδευσης διότι ο συνδυασμός τελών άρδευσης και αποχέτευσης επιφέρουν στην ουσία αύξηση των τελών κατά 10% στα μικρά νοικοκυριά και αρκετά μεγαλύτερη στους μεγαλύτερους καταναλωτές. Επίσης τόνισε ότι δεν υπάρχει ίση αντιμετώπιση δεδομένου ότι στον πρώην δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου υπάρχουν ρολόγια που δεν είναι συνδεδεμένα με την αποχέτευση και στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπακίου υπάρχουν περισσότερες γεωτρήσεις.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»ις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων», τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 3 του Ν.3463/06, την υπαριθμ. 49/62650/23-11-2015 εγκύκλιο του Υπουργειου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί δημοσίευσης κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών κ.λπ., τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, την πρόταση για υιοθέτηση ειδικού τιμολογίου για τις κτηνοτροφικές μονάδες, μετά από συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 7 υπέρ και 7 κατά
Καθορίζει τα τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στο Δήμο Δοξάτου από το οικονομικό έτος 2016 και εφεξής, ως κάτωθι:
Α.1.)  ΎΔΡΕΥΣΗΣ ως εξής:
Δικαίωμα ύδρευσης 10,00 ευρώ ανά υδρόμετρο για όλο το Δήμο.
Για κατανάλωση μέχρι 300 κυβικά, τιμή 0,40 ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 301 έως 600 κυβικά, τιμή 0,55 ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 601 κυβικά έως 1000 κυβικά, τιμή 0,80 ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 1001 κυβικά έως 2000 κυβικά, τιμή 1,00 ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 2001 κυβικά έως 4000 κυβικά, τιμή 1,30 ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 4001 κυβικά και πάνω, τιμή 1,50 ευρώ το κυβικό


Α.2) ΥΔΡΕΥΣΗΣ για τις κτηνοτροφικές μονάδες ως εξής:
Δικαίωμα ύδρευσης 10,00 ευρώ ανά υδρόμετρο για όλο το Δήμο
Για κατανάλωση μέχρι 300 κυβικά, τιμή 0,40 ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 301 έως 600 κυβικά, τιμή 0,55 ευρώ το κυβικό
Για κατανάλωση από 601 κυβικά και πάνω, τιμή 0,80 ευρώ το κυβικό
Β) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ως εξής:
Ενιαίο τέλος χρήσης αποχέτευσης δέκα (10,00) ευρώ ανά υδρόμετρο και 50% της κατανάλωσης ύδρευσης.
Γ) ΑΡΔΕΥΣΗΣ ως εξής:
Ενιαίο τέλος άρδευσης για όλα τα χωράφια που βρίσκονται στο αρδευτικό δίκτυο, δύο ευρώ (2,00€)ανά στρέμμα
Εικοσιπέντε     ευρώ    (25,00€) ανά    στρέμμα          για       καλλιέργειες    καπνού, βαμβακιού, τεύτλων, καλαμποκιού, τριφυλλιού και κηπευτικών.
Δέκα  ευρώ  (10,00  )ανά  στρέμμα  για  δενδροκαλλιέργειες,  αμπέλια  και σιτηρά που ποτίστηκαν
Δεκαπέντε  ευρώ  (15,00  €) ανά  στρέμμα  για  καλλιέργειες  ηλίανθου  και πατάτας
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Χατζηλαζάρου Α., Στρατέλη Φυρινίδου Δ., Χαριτωνίδης Ι., Φωτιάδης Κ., Παπάζογλου Μ., Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π., Κωνσταντούδη Στυλίδου Μ. ψήφισαν κατά.
Στην παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες «Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.».
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 380/28-12-2015.
Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

O Πρόεδρος               Τα παρόντα μέλη             Η Γραμματέας

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: