Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Έγκριση όρων δημοπράτησης κυλικείου Λυκείου Καλαμπακίου και Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δοξάτου στο Καλαμπάκι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 8 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΞΗ 1/6-03-2018

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2018 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου

Αριθμός Απόφασης: 7/2018

Θέμα:« Έγκριση όρων δημοπράτησης κυλικείου Λυκείου Καλαμπακίου και σύσταση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμό.

-Στο Καλαμπάκι και στο Λύκειο Καλαμπακίου, σήμερα την 6η     του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου, κατόπιν της αριθμ.5/02-03-2018     εγγράφου          προσκλήσεως   του        Προέδρου          αυτού   κ.            Παπαδόπουλου Παρασκευά, που γνωστοποιήθηκε εμπρόθεσμα σε έκαστο των μελών αυτού. Το τακτικό μέλος Φωτιάδης Κυριάκος ενημέρωσε για κώλυμα συμμετοχής και κλήθηκε             και         παραβρέθηκε  στη         συνεδρίαση      το                αναπληρωματικό            μέλος Χατζηλαζάρου Αναστάσιος.

-Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα (7) ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ


1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Πρόεδρος

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Μέλος

2. ΤΟΚΟΥΤΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Αντιπρόεδρος

2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μέλος

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗ-
ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Μέλος

3. ΧΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΙΔΕΡΩ

Μέλος

4. ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος

4. ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος

5. ΑΙΝΙΤΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ

Μέλος6. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αν. Μέλος7. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ

Μέλος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τοπάλογλου Νικόλαος

Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη του σώματος:

1) τις διατάξεις της 8440/24-02-2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Η.Δ. «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών

θεμάτων αυτών» ΦΕΚ 318/Β/2011
2) την αριθ. 64321/Δ4/16-5-2008 (ΦΕΚ 1003/Β/2008) Κ.Υ.Α περί λειτουργίας σχολικών κυλικείων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. Κ.Υ.Α. Φ2/1553/1295781/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/Β/2016)
3) την ανάγκη ανάθεσης λειτουργίας - εκμετάλλευσης του κυλικείου του μεταστεγασμένου Λυκείου Καλαμπακίου στο παλιό 2ο Δημοτικό σχολείο Καλαμπακίου για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού του Σχολείου.
και προτείνει τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού ανάθεσης εκμετάλλευσης κυλικείου του Λυκείου Καλαμπακίου σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους ως αυτοί αναφέρονται στις παραπάνω Κ.Υ.Α. και την σύνθεση της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού ως κάτωθι:
               Παπαδόπουλος Δημητριος, Δ/ντης του ΓΕ.Λ Καλαμπακίου με αναπληρωτή του την Γεωργιάδου Αλεξάνδρα          Εκπ/κο του ΓΕ.Λ Καλαμπακίου
               Κρυωνίδη Βασίλειος, τακτικό μέλος του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής με αναπληρωτή του τον Παπαδόπουλο Παρασκευά Πρόεδρο του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής
               Νταλιάνης Ιωάννης μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Καλαμπακίου με αναπληρωτή του την Σερεμετίδου Δέσποινα μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.
Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει
1)            Την         προκήρυξη         δημόσιου             πλειοδοτικού    διαγωνισμού      ανάθεσης εκμετάλλευσης κυλικείου του Λυκείου Καλαμπακίου σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 643214/16-5-2008 (ΦΕΚ 1003/Β/2008) Κ.Υ.Α περί λειτουργίας σχολικών κυλικείων       όπως       τροποποιήθηκε          και       ισχύει       με       την            αριθ.       Κ.Α. Φ2/1553/1295781/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/Β/2016) και τους παρακάτω όρους:
1. Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με :
α) την τιμή της προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,
δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα, ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ
μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε γίνεται ως εξής: Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως: • Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια

Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια
IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια
V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.
VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια [3]
2.             Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
ο επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
3.             Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
4. α) Οι συμβάσεις ισχύουν για εννέα χρόνια, αρχίζουν την Ιουλίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση, στην προκειμένη περίπτωση λήγει στις 30/6/2027 και με την προϋπόθεση ότι το σχολείο θα λειτουργεί στο σημερινό κτήριο. Ο εκμεταλλευτής αποδέχεται ότι σε περίπτωση μετεγκατάστασης και ταυτόχρονης συστέγασης με άλλο σχολείο η παρούσα σύμβαση λήγει στις 30/6 του έτους μετεγκατάστασης.
β) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την σύμβαση.
5.            Κατά το μήνα Μάρτιο του χρόνου που λήγει η ισχύουσα σύμβαση, η Σχολική Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολείου.
Περίληψη            της         προκήρυξης       του         διαγωνισμού      τοποθετείται      στον       πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές μέρος μπροστά στην είσοδο του σχολείου,     σε     πολυσύχναστους     χώρους                της         περιοχής              (πλατείες             κ.λπ.)      και δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο σε μία τοπική εφημερίδα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικές εφημερίδες η δημοσίευση γίνεται σε τοπική εφημερίδα της πλησιέστερης περιοχής όμορου Δήμου
Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού
διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δοξάτου στο Καλαμπάκι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 8 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ     κατά την οποία και λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.
-Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν στην αρμόδια    επιτροπή                διαγωνισμού      της         Σχολικής               Επιτροπής            Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών
6.             Τα           δικαιολογητικά                 συμμετοχής          του         κάθε       ενδιαφερόμενου                 στο διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ

για           κάθε       μαθητή,                η             οποία     θα           τοποθετείται      σε           ξεχωριστό           από        τα            άλλα δικαιολογητικά  κλειστό     αδιαφανή     φάκελο.  Η     προσφορά    πρέπει  να     είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα. ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
ο ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,
ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ 
ιβ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.
Παραλαβή προσφορών
7.            Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται     στο         πρωτόκολλο                της         Σχολικής               Επιτροπής.          Η             Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.
8.            Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτήθηκε με την παρούσα απόφαση.
Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.
9. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι

της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσης απόφασης. Το άτομο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασής του. Στον καθαριστή που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους.
10.          Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα.
11.          Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
Σε σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με αριθμό μαθητών μικρότερο των 250, η Σχολική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα το ελάχιστο ποσό προσφοράς να το μειώνει μέχρι και 50% για σχολεία Βμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 60% για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΠΘ και Εσωτερικών.
12.          Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.
13.          Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας    αποσφράγισης   δεν         αποσφραγίζονται             αλλά                παραδίδονται   στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.
14.          Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν
γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
15.          Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
νστάσεις           που        υποβάλλονται   για           οποιουσδήποτε               άλλους  από        τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.
Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.
16.          Στην       περίπτωση          που        οι            πρώτοι στον       αριθμό  μορίων είναι       δύο        ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
17.          Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
18.          Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση

παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
19.          Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006, τ.Β΄) απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
20. Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ".
21.          Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
22.          Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε, σε 3 δόσεις, την Πρώτη την 30η Νοεμβρίου, τη Δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την Τρίτη την 31η Μαΐου.
23.          Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: U = 1/189.α.β.γ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών των Π.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που συστεγάζονται σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και εξυπηρετούνται από το κυλικείο του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του μισθώματος.
24.          Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο από την έναρξη των προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη τους θα καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος.
25. Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις.
26.          Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:
α) Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του. γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του. ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπόμενων και οριζόμενων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
Στα σχολικά συγκροτήματα ή σε σχολεία όπου έχουμε ένα κυλικείο, αλλά δύο ή περισσότερους συλλόγους γονέων, συλλόγους διδασκόντων κ.λπ. η επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας του σχολικού κυλικείου αποτελείται από:
α) Ένα Διευθυντή σχολείου του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο
διδακτήριο σχολείων, ως πρόεδρο της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.
β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του που τους προτείνουν όλοι οι σύλλογοι των σχολικών μονάδων που συστεγάζονται στο συγκεκριμένο διδακτήριο.
γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.
δ) Ένα μέλος των μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του που θα προτείνονται από τις μαθητικές κοινότητες όλων των άλλων σχολείων του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων.
ε) Έναν εκπαιδευτικό με τον αναπληρωτή του που θα προτείνονται από όλους τους συλλόγους διδασκόντων των άλλων σχολικών μονάδων.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του συγκροτήματος.
27.          Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.
28.          Στην       περίπτωση          πρόωρης             λύσης    της         σύμβασης            διενεργείται        νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου «μετά τη συμπλήρωση των εννέα (09) ετών». Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.
29.          Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
30.          Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.
31.          Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει                 τις                προϋποθέσεις  καταλληλότητας              του         χώρου  του         κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
32.          Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
33.          Οι υπ’ αριθμ. Δ4/355/2.6.1994 (Φ.Ε.Κ. 506/30.6.1994 τ.Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπ αριθμ. Δ4/425/ 24.6.1996 (Φ.Ε.Κ. 664/1.8.1996 τ.Β΄) και υπ’ αριθμ. Δ4/11927/3.2.2004 .Ε.Κ. 242/9.2.2004 τ.Β΄) καταργούνται. Οι συμβάσεις που έχουν συνταχθεί με τις ανωτέρω καταργούμενες αποφάσεις δεν θίγονται.
34.          «οι συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί ή έχουν παραταθεί και ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσης απόφασης σύμφωνα με τη αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010, παραμένουν σε ισχύ».
«35. Τα είδη τροφίμων ικρογεύματα) που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) έως και (δ) στον πίνακα 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 1Α του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της Α4-509/08 «Περί κατατάξεως στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και καθορισμού ανωτάτων τιμών για ορισμένα είδη, πού διατίθενται και προσφέρονται σε ορισμένους χώρους-σημεία, όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 670 Β/16.4.2008), επιτρέπεται να διατίθενται στους μαθητές, στο

  πλαίσιο έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έπειτα από ειδική σύμβαση που συνάπτεται, κατόπιν διαπραγμάτευσης, μεταξύ δικαιούχων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά προτεραιότητα, των εκμεταλλευτών κυλικείων που λειτουργούν στις οικείες σχολικές μονάδες με βάση τις συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συνάψει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Ο τρόπος διάθεσης των μικρογευμάτων, η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής του σχετικού τιμήματος στους εκμεταλλευτές και κάθε άλλο τεχνικό ή διαδικαστικό ζήτημα ή λεπτομέρεια που αφορά τη διάθεση των μικρογευμάτων αποτελούν αντικείμενο της ειδικής σύμβασης.».
35. Ο εκμεταλλευτής κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό έχει επιθεωρήσει και έχει αποδεχθεί την υφιστάμενη κατάσταση του σχολικού κυλικείου.
 2) τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού ως κάτωθι:        Παπαδόπουλος Δημητριος, Δ/ντης του ΓΕ.Λ Καλαμπακίου με
αναπληρωτή του την Γεωργιάδου Αλεξάνδρα         Εκπ/κο του ΓΕ.Λ Καλαμπακίου
               Κρυωνίδη Βασίλειος, τακτικό μέλος του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής με αναπληρωτή του τον Παπαδόπουλο Παρασκευά Πρόεδρο του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής
               Νταλιάνης Ιωάννης μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Καλαμπακίου με αναπληρωτή του την Σερεμετίδου Δέσποινα μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
α χορηγηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο αντίγραφο των
 α)υπ αρίθμ. 643214/16-05-2008 Υπ. Απόφασης (Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
β) Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135Β/29.08.2013)
 Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2018
 Για τον λόγο αυτό συνετάγη η παρούσα και υπογράφεται ως έπεται :

Ο Πρόεδρος

(υπογραφή)


Ο Γραμματέας

(υπογραφή)


Τα Μέλη

(υπογραφές)

 

Ακριβές απόσπασμα Ο

Πρόεδρος της Σ.Ε Β/θμιας Εκ/σης Δ.Δοξάτου

Παρασκευάς Μ. Παπαδόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: