Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Ενίσχυση έως και 100% για την αγορά αγροεφοδίων σε αγροτικές συνεργασίες.

Μία Οµάδα Παραγωγών στη Θεσσαλία που δικαιούται 60% ενίσχυση από τα Σχέδια, για ένα µηχάνηµα θα λάβει 80% από το Μέτρο 16 «Συνεργασία».

-Πλήρη αποζηµίωση για τη χρήση αγροεφοδίων και συν 20% στην ενίσχυση για ό,τι µηχάνηµα προβλέπεται στις διατάξεις των Σχεδίων Βελτίωσης και της Μεταποίησης, θα προσφέρει σε συµπράξεις αγροτών µε άλλους φορείς, το Μέτρο 16 «Συνεργασία» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που οδεύει προς προκήρυξη. Αρκεί βέβαια, ο εξοπλισµός και τα αναλώσιµα να χρησιµοποιούνται σε πρότζεκτ που θεωρούνται «καινοτόµα» και έχουν συγκεκριµένη και πρακτική εφαρµογή.

-Για παράδειγµα, εφόσον σε µία περιοχή υπάρχει πρόβληµα µε εντοµολογικές προσβολές και µία εταιρεία αγροεφοδίων µπορεί να το αντιµετωπίσει µε µία εναλλακτική-πειραµατική µέθοδο ή ένα καινοτόµο προϊόν, τότε µπορεί να στηθεί µία Επιχειρησιακή Οµάδα αγροτών-εταιρείας αγροεφοδίων-Πανεπιστηµίου, για την αντιµετώπισή του. Στην περίπτωση αυτή θα επιδοτηθούν στο 100% οι δαπάνες αναλώσιµων, προσωπικού, προώθησης του αποτελέσµατος και οι αποσβέσεις.

-Αν χρειαστεί και κάποιο ειδικό ψεκαστικό αξίας 30.000 ευρώ, τότε υπολογίζεται το ύψος ενίσχυσης των Σχεδίων Βελτίωσης (π.χ 50%) µε ένα συν 20%. Επίσης, για την ίδρυση της Επιχειρησιακής Οµάδας προσφέρει το πρόγραµµα εφάπαξ 5.000 ευρώ.

-Για τις παραγωγικές δαπάνες, ο προϋπολογισµός του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 145.000 ευρώ, 295.000 ευρώ και 445.000 ευρώ εφόσον αφορά µία περιφέρεια, το σύνολο της χώρας ή διακρατική συνεργασία αντίστοιχα. Συνολικά ο προϋπολογισµός του Μέτρου θα είναι περίπου 60 εκατ. ευρώ.

-Σύµφωνα µε πληροφορίες, η απόφαση της προκήρυξης είναι έτοιµη και προς υπογραφή στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και εκτός απροόπτου θα εκδοθεί µέσα στο µήνα. Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από παρουσίαση των διαχειριστικών αρχών, θα εκδοθεί µία ενιαία πρόσκληση για το εθνικό και το περιφερειακό σκέλος του µέτρου. Κάθε πρόσκληση θα αφορά συγκεκριµένη ∆ράση (1 ή 2).

-Στην πρόσκληση που θα αφορά στη ∆ράση 2 µπορούν να υποβάλουν πρόταση µόνο οι δικαιούχοι της ∆ράσης 1. Σηµειώνεται εδώ ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα καινούργιο Μέτρο (δεν έχει ξανά εφαρµοστεί σε περασµένες προγραµµατικές) και το ενδιαφέρον των συντελεστών του αγροτικού χώρου εµφανίζεται χλιαρό. Παράλληλα, θεωρείται δύσκολη διοικητικά η εφαρµογή αλλά και η παρακολούθησή του.

-Η Δράση 1 αφορά την ίδρυση Επιχειρησιακής Οµάδας µε τα κάτωθι βήµατα:

1. Παραγωγός έχει την ιδέα ή γνωρίζει το πρόβληµα ή την ανάγκη

2. Ερευνητικός φορέας ή επιχείρηση έχει τη λύση στο πρόβληµα ή γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει την ιδέα (ως αποτέλεσµα βασικής έρευνας)

3. Συστήνουν τη δυνητική Ε.Ο.

4. Καταρτίζουν Σχέδιο ∆ράσης στο οποίο περιγράφονται το αντικείµενο και οι στόχοι του έργου, οι καινοτόµες τεχνολογίες, διαδικασίες, καινοτόµα προϊόντα που θα προκύψουν

5. Ενέργειες για την εξεύρεση και άλλων εταίρων / µελών

-Δικαιούχοι είναι τα σχήµατα συνεργασίας (Ε.Ο) φορέων που διαθέτουν σύµφωνο συνεργασίας και εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας όπου θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος (Συντονιστής Φορέας του έργου, αναλαµβάνει τη ρύθµιση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου και την επικοινωνία µεταξύ της Α και των µελών της Ε.Ο.). Οι Ε.Ο. απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο µέλη, από τα οποία τουλάχιστον το ένα δραστηριοποιείται στους τοµείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας. Λοιπά µέλη: ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των τροφίµων (εντός του παραρτήµατος Ι της Συνθήκης), σύµβουλοι επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κτλ. Εφόσον κάποιο σχήµα θέλει να κάνει και παραγωγικό κοµµάτι αυτό πρέπει να το έχει δηλώσει εξαρχής και θα είναι πάντα στα όρια του προϋπολογισµού του Μέτρου.

-Όταν συστήνεται η Επιχειρησιακή Οµάδα καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο διάρκειας 1 έως 3 ετών, ενώ παράλληλα περιγράφει και συνοπτικά την παραγωγική επένδυση που θα επιδοτηθεί από τα Σχέδια Βελτίωσης. Επιλέξιµες δαπάνες τώρα είναι οι εξής:

-Αποσβέσεις µηχανηµάτων, εδαφών και λοιπών παγίων για την υλοποίηση του έργου

-Δαπάνες προσωπικού που σχετίαζεται µε την πιλοτική λειτουργία και την υλοποίηση του έργου.

-Δαπάνες προώθησης των αποτελεσµάτων του έργου (ιστοσελίδα, έντυπα, ηµερίδες κ.α.)

-Δαπάνες αναλώσιµων που σχετίζονται µε την πιλοτική δοκιµή του έργου, όπως είναι λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά, ζωοτροφές κ.λ.π

-Δαπάνες που αφορούν στην αµοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή.

Στην περίπτωση που χρειάζονται παραγωγικές επενδύσεις, η επιχειρησιακή οµάδα επιχορηγείται για µηχανήµατα και εξοπλισµό που προβλέπονται στα Σχέδια Βελτίωσης και τη Μεταποίηση (αγνοώντας τα κριτηρία επιλεξιµότητας και επιλογής), µε την ένταση της ενίσχυσης να είναι προσαυξηµένη κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι το ανώτατο ποσοστό χρηµατοδότησης δεν υπερβαίνει το 90%. Δηλαδή για παράδειγµα µία Οµάδα Παραγωγών στη Θεσσαλία που δικαιούται 60% ενίσχυση από τα Σχέδια, για ένα µηχάνηµα θα λάβει 80% από το Μέτρο 16 «Συνεργασία».

Κοντονής Γιώργος|  17/04/2018 - 01:22 μμ
Πηγή:http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/diaheirisi-ekmetalleuseon/arthro/166015/enishusi-eos-kai-100-gia-tin-agora-agroefodion-se-agrotikes-sunergasies/

Δεν υπάρχουν σχόλια: