Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Ορισμός Αντιδημάρχων & Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Δοξάτου – κατανομή αρμοδιοτήτων.ΘΕΜΑ:Ορισµός Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων Δηµοτικών Συµβούλων

ΑΠΟΦΑΣΗ -200-

Ο Δήµαρχος ΔοξάτουΈχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του εδ. δ΄ του άρθρου 58, του άρθρου 59 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από άρθρο 6 του Ν.4071/2012, του άρθρου 61 και του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010).2.     Την υπ’ αριθµ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  «Πρωτοβάθµιοι  και Δευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν.3852/2010 , ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης>> Β 1292 ,όπως ισχύει.3.     Τις διατάξεις του αρθ. 3 του Ν. 4051/2012 «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012» (ΦΕΚ 40/29-2-2102).4.     Το άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 περί εξουσιοδότησης υπογραφών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/19 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».5.  Την υπαριθµ. 43/30565/06.08.2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.6.     Το γεγονός ότι ο Δήµος Δοξάτου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,παρ 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010).7. Τις αριθ. 15119/11-09-2014, 1848/09-02-2015, 4438/26-03-2015, 7296/11-05-

2015, 21352/28-12-201 1967/11-02-2016, 8641/16-06-2016 και 11092/01-08-

2016 αποφάσεις του Δηµάρχου Δοξάτου.

8.    Την µε αριθµό 25/9574/2-7-2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Δράµας,


9.    Το από 30/08/2014 Πρακτικό Ορκωµοσίας των Δηµοτικών Συµβούλων του Δήµου Δοξάτου,
10. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήµου Δοξάτου όπως ισχύει.
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήµου Δοξάτου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί και αναδιατυπώνει την αριθ. 195/11092/01-08-2016 απόφαση του Δηµάρχου Δοξάτου περί ορισµού αντιδηµάρχων ως εξής:
Ι) Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του Δήµου Δοξάτου, µε θητεία µέχρι 28/02/2017, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου         και         τους         µεταβιβάζει         αρµοδιότητες         ως         εξής:
1.   τον κ. Ζεκερίδη  Χαράλαµπο του Αβραάµ (έµισθο) στον οποίο µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Α) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό, έλεγχο και εποπτεία των θεµάτων        της                    Δ/νσης             Περιβάλλοντος   και    πιο    συγκεκριµένα    των    παρακάτω υπηρεσιακών µονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και των τµηµάτων αυτής: i)Τµήµα περιβάλλοντος καθαριότητας και πρασίνου
ii)Τµήµα συντηρήσεων
πλην των αρµοδιοτήτων που αφορούν στην υπηρεσία πρασίνου, στη διαχείριση υγρών λυµάτων, στον έλεγχο της ποιότητας πόσιµου ύδατος, στην ασφάλεια των αγωγών ύδρευσης, στην καταπολέµηση της παράνοµης υδροληψίας, στη διαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισµού και στη µεταφορά αστικών στερεών απορριµµάτων.
2.  τον κ. Βαραϊµίδη Στέφανο του Παρασκευά (άµισθο) στον οποίο µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Α) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο οικονοµικών θεµάτων και ειδικότερα την εποπτεία των θεµάτων της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα των παρακάτω υπηρεσιακών µονάδων:
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και των τµηµάτων αυτής: ι) Τµήµα Εσόδων Περιουσίας και Προµηθειών
ιι) Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου , Ταµείου.
3.  τον κ. Ιωάννου Χρήστο του Κωνσταντίνου ( έµισθο ) στον οποίο µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :
Α) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο τεχνικών θεµάτων και ειδικότερα την εποπτεία των θεµάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα των παρακάτω υπηρεσιακών µονάδων:


της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των τµηµάτων αυτής: ι) Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών
Β)Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών Πολιτικών Γάµων, Αποφάσεων εγγραφής στα Δηµοτολόγια, Αιτήµατα Πολιτογράφησης, Ληξιαρχικών Πράξεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων πλην βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας και πιστοποιητικών του τµήµατος Δηµοτικής Κατάστασης
4.  τον κ. Τεµίρογλου Ιάσων του Παντελή (άµισθο ) στον οποίο µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :
Α) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό έλεγχο και εποπτεία των θεµάτων του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης πλην της διαχείρισης θεµάτων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και της εποπτείας του ΤΟΕΒ Βοϊράνης
ΙΙ) Σε όλους τους ανωτέρω µεταβιβάζεται και η αρµοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάµων.
Οι αρµοδιότητες θεµάτων Παιδείας , Πολιτισµού, Κοινωνικής Προστασίας , Δια βίου Μάθησης  καθώς  και  της  οργάνωσης,  διοίκησης,  παρακολούθησης,  συντονισµού
,ελέγχου και εποπτείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, θα ασκούνται από τον Δήµαρχο Δοξάτου πλην βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας και πιστοποιητικών του τµήµατος Δηµοτικής Κατάστασης
ΙΙΙ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο Δήµαρχος.
Τις Αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Βαϊραµίδη Στέφανου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ζεκερίδης Χαράλαµπος
Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Ζεκερίδη Χαράλαµπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Βαϊραµίδης Στέφανος
Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Ιωάννου Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ Τεµίρογλου Ιάσων.
Τις Αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ.Τεµίρογλου Ιάσων που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ιωάννου Χρήστο
IV). Όταν ο Δήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζετε να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ζεκερίδης Χαράλαµπος που αναπληρώνει το Δήµαρχο  και  όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζετε να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Βαϊραµίδης Στέφανος.
V)   Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του Δηµοτικού Συµβουλίου. Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµάρχου.


 Ορίζει µε ρητή εντολή του τους Δηµοτικούς Συµβούλους  της πλειοψηφίας:
·                   Σερέτη Ανέστη,
·                   Κωνσταντούδη Στυλίδου Μαρία,
·                   Μπενάζη Ευάγγελο,
·                   Χαλκίδη Χαράλαµπο,
·                   Παπαδόπουλο Παρασκευά,
ως εντεταλµένους Δηµοτικούς Συµβούλους του Δήµου Δοξάτου µε θητεία έως το τέλος της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, ήτοι έως 31/8/2019, και αναθέτει χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και συντονισµό δράσεων όπως αναλύονται παρακάτω:
1.  Ο Δηµοτικός Σύµβουλος Σερέτης Ανέστης ορίζεται ως εντεταλµένος Δηµοτικός Σύµβουλος του Δήµου Δοξάτου µε αρµοδιότητες σε θέµατα:
·                   Οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισµού, εποπτείας και ελέγχου θεµάτων που αφορούν στο  πράσινο οπή χόρτων, καθαρισµός οικοπέδων κ.λπ.),
·                   Οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισµού, εποπτείας και ελέγχου
θεµάτων που αφορούν στη διαχείριση των υγρών λυµµάτων,
·                   Υπογραφή όλων των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής  και  λοιπών βεβαιώσεων της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
2.  Η Δηµοτική Σύµβουλος Κωνσταντούδη Στυλίδου Μαρία ορίζεται ως εντεταλµένη Δηµοτική Σύµβουλος του Δήµου Δοξάτου µε αρµοδιότητες σε θέµατα:
·                   Έρευνας και εξυγίανσης της υποθέσεως που αφορά στην εισφορά σε χρήµα από την επέκταση σχεδίου πόλεως στη Δηµοτική Κοινότητα Δοξάτου,
·                   Έρευνας και εξυγίανσης για την ταµειακή διαχείριση  του  Δήµου,  της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήµου Δοξάτου,  των  Σχολικών Επιτροπών  Πρωτοβάθµιας  και  Δευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης  κατά   την χρονική περίοδο από 01/01/2011 έως 31/08/2014,
·                   Έρευνας της ορθής τήρησης του ταµείου του Δήµου κατά το χρονικό διάστηµα 01/01/2011 έως 31/08/2014,
·                   Έρευνας  που  αφορά  σε  οφειλές  του  Δήµου  σε  τρίτους  από  προµήθειες,
εργασίες και έργα που πραγµατοποιήθηκαν, χωρίς την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών σύµφωνα µε τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις, κατά την χρονική περίοδο 01/01/2011 έως 31/08/2014.
·                   Έρευνας και διεκπεραίωσης της υποθέσεως του ταµειακού ελλείµατος του
Δήµου Δοξάτου.
3.  Ο Δηµοτικός Σύµβουλος Μπενάζης Ευάγγελος ορίζεται ως εντεταλµένος Δηµοτικός Σύµβουλος του Δήµου Δοξάτου µε αρµοδιότητες σε θέµατα:
·                   Οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισµού, εποπτείας και ελέγχου θεµάτων που αφορούν στην ποιότητα πόσιµου νερού,
·                   Οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισµού, εποπτείας και ελέγχου θεµάτων που αφορούν στην ασφάλεια των αγωγών ύδρευσης και τον εντοπισµό και την καταπολέµηση της παράνοµης υδροληψίας.
·                   Ορθής λειτουργίας για την µεταφορά των Αστικών Στερεών Απορρίµµατα


4.  Ο Δηµοτικός Σύµβουλος Χαλκίδης Χαράλαµπος ορίζεται ως εντεταλµένος Δηµοτικός Σύµβουλος του Δήµου Δοξάτου µε αρµοδιότητες σε θέµατα:
·                   Έρευνας και καταπολέµησης της κλοπής ηλεκτρικού ρεύµατος από παροχές
του Δήµου,
·                   Υπογραφή µισθοδοτικών καταστάσεων, βεβαιώσεων, υπερωριών,
·                   Οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισµού, εποπτείας και ελέγχου θεµάτων που αφορούν στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού του Δήµου.
5.  Ο Δηµοτικός Σύµβουλος Παπαδόπουλος Παρασκευάς ορίζεται ως εντεταλµένος Δηµοτικός Σύµβουλος του Δήµου Δοξάτου µε αρµοδιότητες σε θέµατα:
·                   Οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, συντονισµού, εποπτείας και ελέγχου
θεµάτων που αφορούν στη διαχείριση αδεσπότων ζώων συντροφιάς,
·                   Υπογραφή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών .χ. γνήσιο υπογραφής,  βεβαιώσεων  µονίµου  κατοικίας,  πιστοποιητικά Τµήµατος Δηµοτικής Κατάστασης  κ.λπ.)
Οι δε παραπάνω αρµοδιότητες θα ασκούνται αποκλειστικά από τους ανωτέρω εντεταλµένους Δηµοτικούς Συµβούλους σε έγγραφη συνεννόηση µε το Δήµαρχο.
Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, τον εντεταλµένο Δηµοτικό Σύµβουλο Σερέτη Ανέστη θα αναπληρώνει η Δηµοτική Σύµβουλος Κωνσταντούδη Στυλίδου Μαρία, την εντεταλµένη Δηµοτική Σύµβουλο Κωνσταντούδη Στυλίδου Μαρία θα αναπληρώνει ο Δηµοτικός Σύµβουλος Μπενάζης Ευάγγελος, τον εντεταλµένο Δηµοτικό Σύµβουλο Μπενάζη Ευάγγελο θα αναπληρώνει ο Δηµοτικός Σύµβουλος Χαλκίδης Χαράλαµπος, τον εντεταλµένο Δηµοτικό Σύµβουλο Χαλκίδη Χαράλαµπο θα αναπληρώνει ο Δηµοτικός Σύµβουλος Παπαδόπουλος Παρασκευάς, τον εντεταλµένο Δηµοτικό Σύµβουλο Παπαδόπουλο Παρασκευά θα αναπληρώνει ο Δηµοτικός Σύµβουλος Σερέτης Ανέστης. Σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρούµενος εντεταλµένος Δηµοτικός Σύµβουλος θα ενηµερώνει εγγράφως το Δήµαρχο και τον εντεταλµένο Δηµοτικός Σύµβουλο που θα τον αναπληρώσει.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στους ανωτέρω Δηµοτικούς Συµβούλους, να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού εν ελλείψει αυτής σε εβδοµαδιαία του νοµού και εν ελλείψει αυτής σε ηµερησία εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δήµου.

                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ


                                                Δηµήτριος ΔαλακάκηςΕσωτερική Διανοµή:
1.     Γραφείο Δηµάρχου
2.    Οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι
3.    Αναφερόµενοι Δηµοτικοί Σύµβουλοι
4.    Νοµικά Πρόσωπα του Δήµου


5.    Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

6.    Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

7.    Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

8.    Δ/νση Περιβάλοντος

9.    Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού & Διοικητικής Μέριµνας


Δεν υπάρχουν σχόλια: