Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Με εννέα (9) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 και ώρα 19.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 10 μηνός Αυγούστου 2016  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. που αφορά στη μεταφορά της δομής του Βρεφικού Σταθμού που λειτουργεί στις εργατικές κατοικίες Αγίου Αθανασίου Δήμου Δοξάτου, στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

2ο Θέμα:   Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 167/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση της  απευθείας ανάθεσης της προμήθειας  τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016 μετά από άγονο διαγωνισμό. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

3ο Θέμα:   Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Παραχώρησης – Χρήσης Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

4ο Θέμα:   Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 53/2015 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Πρόταση υποβολής χρηματοδότησης της πράξης « Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου» προϋπ: 199.957,41 € στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου του ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α.». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

5ο Θέμα:   ‘Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

6ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα βελτίωσης – συντήρησης υποδομών Δ.Κ. Κυργίων». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

7ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πηγαδίων» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

8ο Θέμα:   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασίων του έργου: «Ανάπλαση αύλειου χώρου κτιρίου αναψυκτηρίου Αγ. Παρασκευής» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

9ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: