Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Αιτήσεις για δύο (2) θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ στην Καβάλα και την Ξάνθη – προσοχή προθεσμίες.


-Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων (ΔΕ Διανομέων) 7ωρης απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας -Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Καβάλας και Ξάνθης.

-Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν : α. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ανάλογη Διεύθυνση: 1. Μονάδα Διανομής Ξάνθης Αν. Γεωργίου Μιλτιάδη 18, Τ.Κ. : 671 00 Ξάνθη, (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 40/2016), υπόψη κ. Χρήστου Τσαραβά τηλ. 25410 20645 για τις θέσεις της Ξάνθης. 2. Μονάδα Διανομής Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 3, Τ.Κ.: 650 00 Καβάλα, (για την ανακοίνωση ΣΟΧ 40/2016), υπόψη κ. Αναστάσιου Τριακόσια, τηλ.2510 231210, για την θέση της Καβάλας. β. είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στις παραπάνω διευθύνσεις , ώρες υποβολής 08.30 - 13.30.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς , πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

-Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στη Μονάδα Διανομής Ξάνθης και στην Ειδική Μονάδα Παραγωγής Καβάλας στις οποίες θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Ξάνθης και Καβάλας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

-Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

-Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στις ανωτέρω διευθύνσεις

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες—Έντυπα-Διαδικασίες—Διαγωνισμών Φορέων—Ορ.Χρόνου ΣΟΧ

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες- Έντυπα-Διαδικασίες- Διαγωνισμών Φορέων- Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

-Λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: