Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Με δέκα (10) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων καλούνται σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
             Π Ρ Ο Σ
         -Τον κ. Δήμαρχο
         α Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
         ους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
         -Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
         -Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να
προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 06 μηνός Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του Ν. 4483/17) έτους 2018 και καθορισμός των τυπικών προσόντων(Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος )
2ο Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17)
(Εισηγητής:Διεύθυνση Περιβάλλοντος)
3ο Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος)
4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής & φύλαξης των υδάτων άρδευσης,τον χρόνο έναρξης & λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό θέσεων υδρονομέων,
τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1& 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 (Εισηγητής Δ.νση Περιβάλλοντος)
5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για προσφυγή ή μη στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του Ν. 4412/2016, μετά τον άγονο διαγωνισμό της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού.
6ο Θέμα: Λήψη απόφασης για εγγραφή πιστώσεων κατεπειγουσών αναθέσεων στον προϋπολογισμό του 2019 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στο σωματείο ΣΤΟΠ.
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης μίσθωσης του αναψυκτήριού των πηγών Βοϊράνης
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Α/θμιας σχολικής επιτροπής (Εισηγητής: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής)
10ο Θέμα: ‘Έγκριση της αριθμ. 3/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, σχετικά με την έγκρισή Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2019.(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: