Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Με τριάντα τρία (33) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 και ώρα 18.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 02 μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με την αριθμ 90/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής.(Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

2ο            Θέμα: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στο Παλιό Δημαρχείο Καλαμπακίου για τοποθέτηση ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς (Εισηγητής Δήμαρχος )

3ο Θέμα: Ψήφιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δοξάτου.(Εισηγητής: Αυτοτελές γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, παιδείας & πολιτισμού)

4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό Οργάνων του Δήμου Δοξάτου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων.(Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)

5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή Βεβαιωμένων Οφειλών του άρθρου 176 του Ν.3463/2006. .(Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)

6ο     Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών             τραπεζών για χρήση των υπηρεσίων των διατραπεζικών συστημάτων της ΔΙΑΣ ΑΕ λεκτρονικές πληρωμές) και λήψη απόφασης. .(Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών)

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης ή μη της προμήθειας ανταλλακτικών & υπηρεσιών που αφορούν στην συντήρηση & επισκευή οχημάτων σύμφωνα με την αριθμ. 73/2018 απόφαση της Ο.Ε.

8ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/200, απόφαση 75/2018 Ο.Ε..( Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

9ο Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 14/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί μείωσης της δυναμικότητας του βρεφικού σταθμού Δοξάτου (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ)

10ο Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 15/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί Ψήφισης νέου κανονισμού λειτουργίας βρεφικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ)
11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικών υποστήριξης των έργων «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Δ.Κ.Δοξάτου»         και «Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου Κεφαλαρίου Δήμου Δοξάτου».(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης της υπ’ αριθμ 4/2017 απόφασης του ΔΣ σχετικά με τους όρους μίσθωσης τμήματος 29.052,22 τ.μ. από το δημόσιο ακίνητο με αριθμό ΒΚ5038 κυριότητας ΕΤΑΔ ΑΕ για εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού Δοξάτου (Εισηγητής: Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού)
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα 22 & 23-03-2018 (Εισηγητής: Δήμαρχος)
14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση ποσού σχετικά με την έκδοση διατακτικών προμήθειας αναγκαίων ειδών, για την διατροφή απόρων κατά την περίοδο του Πάσχα 2018 (Εισηγητής Αυτοτελές γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, παιδείας & πολιτισμού)
15ο Θέμα: Εγκριση κανονισμού Λαϊκών Αγορών Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 ΦΕΚ 171/13-11-2017 (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητα Ζωής)
16Ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δράμας & Δοξάτου για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της αποκομιδής & μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δοξάτου.(διεύθυνση Περιβάλλοντος)
17Ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα ανάπλασης –διαμόρφωσης στο υπ’αριθμ.857 αγροτεμάχιο Καλαμπακίου». (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών)
18Ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίου υπερχείλισης στον οικισμό Ευρυπέδου Δ.Κ.Κυργίων. ». (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών)
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και επισκευή υφιστάμενων φρεατίων Δ.Κ.Αγ.Αθανασίου» ». (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών)
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή του οικισμού Ευρυπέδου». ». (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών)
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Τ.Κ.Νεροφράκτη. ». (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών)
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων Δ.Κ.Καλαμπακίου». ». (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών)
23ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση οστεοφυλακίου και λοιπές εργασίες στο χώρο νεκροταφείων Δ.Κ.Αγ.Αθανασίου». ». (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών) 24ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση χώρου γιορτής καλαμποκιού». ». (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών)
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης ή μη της προμήθειας υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου & των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018, σύμφωνα με την αριθμ. 94/2018 απόφαση της Ο.Ε. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

26ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη αγωνιστικού ποδήλατου, το οποίο υπέστη ζημία σε λακούβα επί της αγροτικής οδού Καλαμώνα προς Λασπόλουτρα, του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

27o Θέμα: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση της οδού Αιγείρου Περιστεριάς από διασταύρωση προς Πλατανόβρυση μέχρι τον οικισμό Περιστεριάς « του Δήμου Δοξάτου». ». (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

28ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής και διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου Τ.Δ.Δοξάτου φάση)» προϋπ: 399.999,99 (με Φ.Π.Α). (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

29ο θέμα: λήψη απόφασης για υπόδειξη μέλους του Δήμου Δοξάτου για τη συμμετοχή τους ως πρόεδρος στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Π. ΚΥΡΓΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΒΟΪΡΑΝΗΣ) Ν. ΔΡΑΜΑΣ» ισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

30o Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη Δ.Κ.Δοξάτου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

31ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 3 Φ.Σ. S-1 στο αγρόκτημα Κυργίων και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

32ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 2 στύλων & 5 Φ.Σ. S-17Υ στο αγρόκτημα Αγ. Αθανασίου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

33ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγητής: Δήμαρχος)

                                                                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
Δεν υπάρχουν σχόλια: