Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Με δέκα τρία (13) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων 

-Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 12 μηνός Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του Ν. 4483/17) έτους 2018 και καθορισμός των τυπικών προσόντων(Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών)
2ο Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) (Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών)

3ο Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών)
4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μείωση (ποσοστού) δημοτικών τελών για απόρους, άτομα με αναπηρία , πολύτεκνους (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών υπηρεσιών)
5ο θέμα : Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την απ ευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρων 90 στρ, στη θέση «Ερείπια» του οικισμού Αιγείρου στην Περιοχή ΤΚ Πηγαδίων από την εταιρία «Μάρμαρα
Δασκαλάκη ΑΕ»(Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος)

6ο Θέμα: Μερική τροποποίηση της αριθμ. 16/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των θέσεων υδρονομέων (Εισηγητής Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου)

7ο Θέμα: Λήψη απόφαση για Διαγραφή Βεβαιωμένων Οφειλών του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 (Εισηγητής τμήμα εσόδων, περιουσίας & προμηθειών)
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 7/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΔ (Εισηγητής Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΔ)

9ο θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε ΚΥΕ.

10ο θέμα: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/10 μεταξύ της Περιφέρειας & του Δήμου Δοξάτου για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών
«Ισοπέδωση, Καθαρισμός παρόχθιων περιοχών & χειμάρρων από σκουπίδια, μπάζα, κλαδιά Δήμου Δοξάτου»

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί εγγραφής πιστώσεων για κατεπείγουσες δαπάνες , μετά την επικύρωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Εισηγητής Οικονομική Επιτροπή)
12ο θέμα: Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μέλους από το Δ.Σ. της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής λόγω παραίτησης
13o Θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 16845/21-11-2017 αιτήσεως του Κωνσταντίνου Ναλμπάντη

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: