Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

50 εκατ. € σε ανέργους για την ίδρυση 1.250 επιχειρήσεων.


Το πρόγραμμα επιδοτεί ακόμη και 100% τα λειτουργικά έξοδα των νέων επιχειρηματιών.

-Το νέο ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί την ίδρυση 1.250 νέων μικρών επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν 2.500 θέσεις εργασίας.

-Πρόκειται για πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, το οποίο επιδοτεί ακόμη και 100% τα λειτουργικά έξοδα των ανέργων που θέλουν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση.

-Εκτιμάται ότι μπορούν να «γεννηθούν» 1.250 μικρές επιχειρήσεις πλην των κλάδων του εμπορίου και του τουρισμού, ενώ προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενισχύσεων είναι η δημιουργία τουλάχιστον μίας θέσης απασχόλησης.

-Άρα, οι 1.250 επιχειρήσεις θα πρέπει να προσλάβουν συνολικά 1.250 ανέργους. Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς, νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

-Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί μετά τις εκλογές.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Επιχειρηματική Ευκαιρία» στοχεύει:

• Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων.

• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

-Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.

-Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

• Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

• Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

• Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.

• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.

• Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ησσονος Σημασίας ? De Minimis (EK 1407/2013).

-Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, σε εννέα στρατηγικούς τομείς της οικονομίας:

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

• Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Ενέργεια

• Περιβάλλον

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

• Τουρισμός

• Υγεία

• Υλικά - Κατασκευές

• Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 25.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

-Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το ελληνικό Δημόσιο.

-Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται

Οι επιλέξιμες δαπάνες του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ είναι:

1. Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης)

2. Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων

3. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κ.λπ.)

4. Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία

5. Μισθολογικό κόστος για νέα θέση ή νέες θέσεις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

-Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης. Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος.

-Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

-Στοιχεία της Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στην προκήρυξη που θα ακολουθήσει την οριστική έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην προκήρυξη.

-Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν αναλυτικά στην προκήρυξή της.

-Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν από την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του σχεδίου.

Κλάδοι που έχουν προτεραιότητα στις επιδοτήσεις

-Ενδεικτικά, ορισμένες επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες από τους εννιά τομείς που έχουν προτεραιότητα στις επιδοτήσεις είναι:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων

• Τομέας κρέατος

• Τομέας ψαριών και θαλασσινών γενικότερα

• Τομέας φρούτων και λαχανικών

• Τομέας λαδιού

• Τομέας γαλακτοκομικών προϊόντων

• Προϊόντα αλευρόμυλων

• Αμυλούχα προϊόντα

• Είδη αρτοποιίας

• Ζυμαρικά

• Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής

• Παρασκευή ζάχαρης

• Αρτύματα - Καρυκεύματα

• Ετοιμα γεύματα

• Παραγωγή ζωοτροφών

• Αλκοολούχα προϊόντα

• Μεταλλικό νερό

• Χυμοί

• Αναψυκτικά

• Παραγωγή προϊόντων καπνού

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Εκτυπωτικές δραστηριότητες

• Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

• Εκδόσεις

• Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

• Κατασκευή κοσμημάτων

• Κατασκευή μουσικών οργάνων

• Κατασκευή παιχνιδιών

• Είδη ένδυσης

Εφοδιαστική αλυσίδα

• Υπηρεσίες τομέα μεταφορών

• Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL)

• Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

• Υλικά / Κατασκευές

• Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

• Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

• Οικοδομικά υλικά

• Μονωτικά υλικά

Ενέργεια

• ΑΠΕ

• Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών

• Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας

Περιβάλλον

• Διαχείριση αποβλήτων

• Ανακύκλωση

• Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

• Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

• Εκδοση και κατασκευή λογισμικού

• Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

• Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

• Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

• Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Υγεία

• Κέντρα αποκατάστασης

• Υπηρεσίες τηλε-ιατρικής

• Θεραπευτικά κέντρα

Πού θα απευθυνθώ

Τηλεφωνικές Γραμμές Γενικής Πληροφόρησης ΕΣΠΑ: 210 3726011 και 210 3726029.

Ωράριο λειτουργίας: Εργάσιμες ημέρες 9.00 π.μ έως 5.00 μ.μ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

http://www.ethnos.gr/entheta.

Δεν υπάρχουν σχόλια: