Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2015.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ

∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ για το έτος:2015

Κωδικοί Αριθµοί

Εσοδα και Εισπράξεις
Προϋπολογισµός σε ευρώ
Απολογισµός σε ευρώ
0
Τακτικά Εσοδα
4.418.032,85
0,00
1 (πλην 13)
Εκτακτα Εσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
85.000,00
0,00
2
Εσοδα παρελθόντων ετών
104.858,72
0,00
31
Εισπράξεις από ∆άνεια
0,00
0,00
32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
2.513.200,00
0,00
4
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων
1.224.150,00
0,00
5
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ.έτους
558.353,48
0,00
13
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
2.995.167,98
0,00

Σύνολο Πόρων
11.898.763,03
0,00Κωδικοί Αριθµοί

Εξοδα και Πληρωµές
Προϋπολογισµός σε ευρώ
Απολογισµός σε ευρώ
60

61,62

63,64

651

66

67,68

81

82,8571

73

74

75


652

9111
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές και παροχές τρίτων Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα Τοκοχρεολύσια δανείων Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Επενδύσεις
Αγορές

Εργα Μελέτες
Συµµετοχή σε επιχειρήσεις

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων Αποθεµατικό
1.874.700,00

753.623,23

87.300,00

37.500,00

471.400,00

1.252.870,00

502.349,56

3.344.873,0056.500,00

3.220.112,13

254.561,77

0,00


0,00

42.973,34
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

Σύνολο εξόδων και πληρωµών
11.898.763,03
0,00
Δεν υπάρχουν σχόλια: