Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Με δέκα επτά (17) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18.00΄το Διοικητικό Συμβούλιο Δοξάτου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 


Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων    Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
 Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
1ο Θέμα:   Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 334.000,00€. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

2ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

3ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Αγ. Αθανασίου (Β’ Φάση) ».(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

4ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή καπναποθήκης Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου».(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

5ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κεφαλαρίου».(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

6ο Θέμα:   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση τριτεύοντος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κεφαλαρίου».(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

7ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου  συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

8ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» με θέμα: «Απολογισμός έτους 2014». ».(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

9ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση της Γ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ)

10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 220/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δοξάτου με θέμα: «Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014».(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 221/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δοξάτου με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2015».(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 30.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50866/24-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. (Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών) .

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών  & εργασιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010. (Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών) .

14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών  & εργασιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010. (Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών) .

15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση εγγραφής του Δήμου Δοξάτου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, για το οικονομικό έτος 2015 & έγκριση της σχετικής διενέργειας δαπάνης. (Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών) .

16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό Οργάνων του Δήμου Δοξάτου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμό ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων. (Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών) .

17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 46.661,18€ (α’ δόσης 2015 λειτουργικών δαπανών σχολείων) στις σχολικές επιτροπές Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος) 

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: