Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εργασία για την αντικατάσταση ασφαλειών, ρελέ και πυκνωτών στον υποσταθμό μέσης τάσης του αντλιοστασίου ύδρευσης ΔΕ Δοξάτου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
-Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εργασία για την αντικατάσταση ασφαλειών, ρελέ και πυκνωτών στον υποσταθμό μέσης τάσης του αντλιοστασίου ύδρευσης ΔΕ Δοξάτου.
-Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 74/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
-Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη σχετική προσφορά μαζί με ένα αντίγραφο του πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ ηλεκτρολόγου Α’ τάξης, μέχρι την 11/03/2020.
Ο Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών
        Κιοσέογλου Χαράλαμπος
  Δεν υπάρχουν σχόλια: