Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης-δέκα (10) θέσεις σε Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρο.


-Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου.

και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 ΠΕ Γεωτεχνικών/ Γεωπόνων

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

2 ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών

1 ΤΕ Πληροφορικής (Software και Hardware)

1 ΠΕ Μηχανικών/ Αγρον.Τοπογράφων Μηχανικών

1 ΔΕ Τεχνικών/ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα και Ισοπεδωτή Γαιών) και εν ελλείψει Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

-Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση Διοίκησης ,Τμήμα Γραμματείας, Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, γραφ.111, 1ος όροφος ΤΚ 69133 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την υπόψη κα Τσολάκη Άρτεμις (τηλ. επικοινωνίας 25313-50 168) .

-Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

-Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.Πηγή:https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/189412/10-proslipseis-stin-perifereia-anatolikis-makedonias-thrakis

Δεν υπάρχουν σχόλια: