Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Με εννέα (9) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου σήμερα το απόγευμα Τετάρτη 5 Ιουλίου και ώρα 20.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 05 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 27ης Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί μερικής τροποποίησης της υπ΄ αριθμό 63/2017 απόφασης του Δ.Σ. (Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία).

3ο Θέμα: Λήψη Απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

4ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κμ, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Δοξάτου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

5ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την απόφαση της οικ. επιτροπής (Εισηγητής: Δήμαρχος).

6ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για απαλλαγή ή μείωση Δημοτικών τελών για άπορους , άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους(Εισηγητής:Γραφείο κοιν.προστασίας, παιδείας και πολιτισμού).

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγησης και ανανέωσης αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών δήμου Δοξάτου ((Εισηγητής: Τμήμα τοπ. οικ. Ανάπτυξης).

8ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την ¨Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση της μεθοδολογίας διαχείρισης -Υποστηρικτικές ενέργειες δήμου Δοξάτου¨ (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

9ο Θέμα: Λήψη Απόφασης περί αντικατάστασης ελεγκτή του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2017 -οικ. έτος 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται  στο ότι άμεσα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην αποκομιδή των απορριμμάτων (2ο,3ο,4ο θέμα.), της μικρής διάρκειας της περιόδου των οπωρολαχανικών για τις άδειες των παραγωγών για τις λαϊκές αγορές , την παράταση της ημερομηνίας υποβολής για μείωση των δημοτικών τελών που έληξε στις 30 Ιουνίου και αρκετοί συνδημότες μας δεν πρόλαβαν να μαζέψουν τα δικαιολογητικά, καθώς και την ανάγκη περαίωσης του διαχειριστικού ελέγχου της ΔΗΚΕΔΗΔ.

                                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                     Ζουμπούλογλου Αναστάσιος

Εσωτερική Διανομή:

-Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων Δήμου

-Ιστοσελίδα του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια: