Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Με δέκα (10) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα (24-7-2017) και ώρα 16.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε  έκτακτη συνεδρίαση στις  24 Ιουλίου  2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για εκλογή  δύο υδρονομέων  άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2017. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

2ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑ.Σ. & Ι.Ε.Κ. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών).

3ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών συμμετοχής στην γιορτή καλαμποκιού για το έτος 2017. (Εισηγητής: Τμήμα τοπ. οικ.  Ανάπτυξης).

4ο Θέμα:   Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια τροφίμων δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων (Εισηγητής: Δ/νση Οικ. υπηρεσιών).

5ο Θέμα:   Έγκριση απόφασης δημάρχου για κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση μίσθωσης δύο (2) απορριμματοφόρων για ένα μήνα. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

6ο Θέμα:   Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ΟΕY  δήμου Δοξάτου (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

7ο Θέμα:   Λήψη Απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

8ο Θέμα:   Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κμ, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Δοξάτου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

9ο Θέμα:   Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την ¨Συντήρηση και επισκευή οχημάτων δήμου Δοξάτου 2017¨.(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

10ο Θέμα: Λήψη  Απόφασης περί αντικατάστασης δημοτικού συμβούλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΔ Δοξάτου (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται  στο ότι άμεσα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις α)για την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης καθώς βρισκόμαστε μέσα στην αρδευτική περίοδο   και είναι απαραίτητη η άμεση πρόσληψη των υδρονομέων, β)για την διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑ.Σ. καθώς μέχρι την 1η Αυγούστου πρέπει να έχει αποσταλεί η σχετική απόφαση γ) να εκδοθούν οι αποφάσεις για χορήγηση αδειών  για την γιορτή καλαμποκιού που αρχίζει στις 28 Ιουλίου 2017, δ)να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα με την τροφοδοσία των  εργατών καθαριότητας ε) για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην αποκομιδή των απορριμμάτων (5ο,6ο,7ο,8ο,9ο θέμα.), στ)για την αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΔ ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με την λειτουργία του διοικητικού της συμβουλίου.

                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                     Ζουμπούλογλου Αναστάσιος

Εσωτερική Διανομή:

-Προϊσταμένους Οργανικών

 Μονάδων Δήμου

-Ιστοσελίδα του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια: