Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην προμήθεια «καυσίμων» για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου και Σχολικές Επιτροπές) για το έτος 2016»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Καλαμπάκι 12/10/2016

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ : 14596

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νεροφράκτη & Κανάρη 66031 Καλαμπάκι Τηλ.2521352411

Πληρ. Κοτζαγιαννίδου ΜαρίαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘέμα:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην προμήθεια «καυσίμων» για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου και Σχολικές Επιτροπές) για το έτος 2016»

-Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Δοξάτου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια «καυσίμων» για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου και Σχολικές Επιτροπές) για ένα έτος με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 2, περίπτωση γ του Ν.4013/2011, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 26, παράγραφος 2, περίπτωση β του Ν.4412/2016 και κατόπιν της υπ΄αριθμ. 137/2016 απόφασης της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» περί παροχής σύμφωνης γνώμης και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄αριθμ. 20303/2015 διακήρυξης του άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προηγήθηκε ως προς τα τμήματα καυσίμων που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω :

Α/Α ΓΡΑΜΜΗΣΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΚΕΤΟ 1 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρο

48.902

0,665

32.519,83
Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρο

86.804

0,875

75.953,50
Βενζίνη Αμόλυβδη

Λίτρο

22.000

1,13

24.860,00ΠΑΚΕΤΟ 2

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥΠετρέλαιο θέρμανσης
Λίτρο
61.128
0,665
40.650,40

ΠΑΚΕΤΟ 3

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠετρέλαιο θέρμανσης
Λίτρο
88.636
0,665
58.943,09

ΠΑΚΕΤΟ 4

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠετρέλαιο θέρμανσης
Λίτρο
88.636
0,665
58.943,09

ΠΑΚΕΤΟ 5 ΔΗΚΕΔΗΔ

Πετρέλαιο θέρμανσης


Λίτρο


2.689


0,665


1.788,76

Βενζίνη Αμόλυβδη


Λίτρο


1.870


1,13


2.113,68ΣΥΝΟΛΟ


295.772,35


ο κριτήριο κατακύρωσης είναι : το  μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο  πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  13  του  Ν.3438/2006. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος  θα  πραγματοποιηθεί  με χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού   Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/ του Συστήματος.
Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από  την  ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους της μέση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:   http://www.doxato.gr            καθώς            και       στη      διαδικτυακή   πύλη: www.promitheus.gov.gr.


 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή
πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

18/10/2016

18/10/2016 και ώρα
16:00 μ

03/11/2016
και ώρα 16:00 μ

ετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα .

χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Υ. Π1-2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”

Δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς  έχουν:

α. Όλα τα Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα

β. Συνεταιρισμοί.

γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών ευθυνόμενων εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο.

Σε ότι αφορά τα :

Α .ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ισχύουν οι όροι της αριθμ. 20303/2015 διακήρυξης του Δήμου Δοξάτου και της 33/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την αριθμ. 200/2015 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ : ΩΝΛΛΩ95-Γ6Δ)

Πληροφορίες Τηλ 2521352411 Κοτζαγιαννίδου   Μαρία   –   Τμήμα   Εσόδων Περιουσίας   και Προμηθειών.Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια: