Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Με δέκα πέντε (15) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δοξάτου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 11 μηνός Οκτωβρίου 2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Δ.Κ. Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής :Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

2ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγοράς» προϋπόλογισμού 12.200,00€. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

3ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τομών οδών Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου» προϋπολογισμού 8.998,68€. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

4ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου» προϋπολογισμού 9.999,26€. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

5ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Καλαμπακίου» προϋπολογισμού 11.999,88€. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

6ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Καλαμπακίου» προϋπολογισμού 12.000,00€. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

7ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδών Κ. Αγ. Αθανασίου», προϋπολογισμού 12.000,00€ (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

8ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης ανακοίνωσης σχετική με τη χορήγηση βραβείων με την ονομασία «Κρικοπούλειο δώρο Χρήστου και Γαλάτειας» σχολικού έτους 2015-2016, από το Αυτοτελές Κεφάλαιο Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Χρήστου Κρικόπουλου του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

9ο Θέμα:   Έγκριση όρων προκήρυξης υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από το Αυτοτελές Κεφάλαιο Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Χρήστου Κρικόπουλου του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

10ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφαση Ο.Ε. 66/2016.

11ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφαση Ο.Ε. 62/2016.

12ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφαση Ο.Ε. 64/2016.

13ο Θέμα: Συζήτηση επί προτάσεων της υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου που αφορά στη μετονομάσια οδού και ονοματοδοσία πλατείας στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου. (Εισηγητής: Τ.Σ. Αγίου Αθανασίου).

14ο Θέμα: Έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου εκσκαφέα – φορτωτή (ΜΕ) για τις ανάγκες του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

15ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό. (Εισηγητής: Δήμαρχος).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥΚοινοποίηση:

Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Δήμου

Ανάρτηση:Στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δεν υπάρχουν σχόλια: