Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Διακήρυξη Προμήθειας Τροφίμων Δήμου Δοξάτου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2016.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

∆ήµος οξάτου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις δια- τάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993) για την προµήθεια «Τροφίµων ∆ήµου οξάτου και των Νοµικών του Προσώπων», προϋπολογισµού 67.450,00 µ(ε ΦΠΑ).

ριτήρια κατακύρωσης είναι : α) για την προµήθεια ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών), το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανι- κής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας, βια τα υπόλοιπα είδη τροφίµων η χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης .

Η Προµήθεια αφορά είδη των παρακάτω 12 Οµάδων:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ΜΕ Φ.Π.Α.)
ΟΜΑΑ 1
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
. ΟΞΑΤΟΥ
12.450,00
ΟΜΑΑ 2
ΕΙΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Ν.Π...
4.600,00
ΟΜΑΑ 3
ΕΙΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ν.Π...
7.600,00
ΟΜΑΑ 4
ΕΙΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΊΟΥ
Ν.Π...
4.600,00
ΟΜΑΑ 5
ΕΙΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ν.Π...
9.600,00
ΟΜΑΑ 6
ΕΙΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ν.Π...
10.600,00
ΟΜΑΑ 7
ΕΙΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ν.Π...
8.700,00
ΟΜΑΑ 8
ΕΙΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΑΙΑ)
Ν.Π...
2.300,00
ΟΜΑΑ 9
ΕΙΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Η.Κ.Ε.Η..
2.500,00
ΟΜΑΑ 10
ΕΙΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Η.Κ.Ε.Η..
4.500,00


ΣΥΝΟΛΟ
67.450,00

διαγωνισµός θα γίνει, ενώπιον της Επιτροπής, ∆ιαγωνισµού στα γραφεία του ∆ήµου οξάτου το ∆ηµοτικό κατάστηµα Καλαµπακίου) την 6η του µηνός Μαϊου του έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Σε περίπτωση που οι προσφορές αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.

-Στο διαγωνισµό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα - εγγεγραµµένα στα οικεία µη- τρώα του άρθρου 7 του ΕKΠΟTΑ, συνεταιρισµοί και ενώσεις Προµηθευτών, οι οποίοι µπορούν να υποβάλουν προ- σφορά για µία ή περισσότερες οµάδες της προµήθειας για την συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας.

ανάδοχος υπογράφει επιµέρους συµβάσεις µε το ∆ήµο ή έκαστο Νοµικό Πρόσωπο για το τµήµα της προµή- θειας που αντιστοιχεί. Οι συµβάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους και για ένα έτος.

ια τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό πρέπει να προσκοµίσουν δικαιολογητικά τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συµµετοχής 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης(µε ΦΠΑ) της εκάστοτε οµάδας.

-Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τον ∆ήµο οξάτου, Τ 66 031, αρµόδια υπάλληλος Κοτζαγιαννίδου Μαρία, τηλ. επικοινωνίας: 2521352411, fax: 2521352419, καθώς και από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου οξάτου: www.doxato.gr

                   Ο

ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΞΑΤΟΥ

ΑΛΑΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Λεπτομέρειες του διαγωνισμού στους παρακάτω συνδέσμους


Δεν υπάρχουν σχόλια: