Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου στις 18 Απριλίου 2016.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 18η του μηνός Απριλίου του 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1ο Θέμα:   Υποβολή της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού A΄τριμήνου 2016.

2ο Θέμα:   Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016

3ο Θέμα:   Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων καθυστερούμενων οφειλών

4ο Θέμα:   Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

5ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’αρίθμ.1/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Δοξάτου που αφορά την προμήθεια « Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2016» και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών για την ως άνω προμήθεια.

6ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’αρίθμ.6/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016» και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών για την ως άνω προμήθεια

7ο Θέμα:   Τροποποίηση της αρίθμ. 149/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την κ. Αλατζάκη Εύη και τον κ. Βιδάκη Θεόδωρο οι οποίοι ζημιώθηκαν από υπαιτιότητα του Δήμου Δοξάτου

8ο Θέμα:   Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιίας Δ.Κ. Δοξάτου» προϋπολογισμού 12.600,00€ (με ΦΠΑ) και ψήφιση πίστωσης

9ο Θέμα:   Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου κτιρίου αναψυκτηρίου Αγ. Παρασκευής» προϋπολογισμού 4.300,00€ (με ΦΠΑ) και ψήφιση πίστωσης

10ο Θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιίας Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου» προϋπολογισμού 12.000,00€ (με ΦΠΑ) και ψήφιση πίστωσης

11ο Θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τομών οδών Τ.Κ. Καλαμπακίου» προϋπολογισμού 5.000,00€ (με ΦΠΑ) και ψήφιση πίστωσης

12ο Θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τομών οδών Τ.Κ. Φτελιάς» προϋπολογισμού 4.000,00€ (με ΦΠΑ) και ψήφιση πίστωσης

13ο Θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 10/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός εκ νέου πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης

14ο Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο

15ο Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για αναζήτηση ποινικών ευθυνών επί της υποθέσεως μη ολοκλήρωσης –απένταξης-δημοσιονομικής διόρθωσης του έργου Αιγείρου -Περιστεριάς

16ο Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί πειθαρχικής υποθέσεως

17ο Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί πειθαρχικής υποθέσεως

18ο Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί πειθαρχικής υποθέσεως

19ο Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί πειθαρχικής υποθέσεως

20ο Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί πειθαρχικής υποθέσεως

21ο Θέμα: Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο και ψήφιση πίστωσης

              

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής            Δαλακάκης Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: