Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Με δέκα εννέα (19) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου, την Μ.Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 26 μηνός Απριλίου 2016  ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα:   Αντικατάσταση μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου.
2ο Θέμα:   Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου.
3ο Θέμα:   Αντικατάστση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
4ο Θέμα:   Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
5ο Θέμα:   Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
6ο Θέμα:   Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ). (Εισηγητής: Δήμαρχος).
7ο Θέμα:   Τροποποίηση της 21/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων των άρθρων 7 & 8 του Π.Δ. 270/1981 για το οικονομικό έτος 2016».
8ο Θέμα:   Τροποποίηση της 22/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποίησης, εκμίσθωσης , αγοράς ακινήτων των διατάξεων των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 και εκτίμησης αποζημίωσης ζημιών από εκτέλεση έργων του Δήμου του άρθρου 213 παρ. 2 του ιδίου νόμου για το έτος 2016».
9ο Θέμα:   Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,  διάρκειας δύο μηνών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τοκούτσης Π.).
10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 216/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης επί γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
11ο Θέμα: Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης στις Πηγές Κεφαλαρίου. (Εισηγητής: Τ.Υ.).
12ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Αγ. Αθανασίου (β φάση).» (Εισηγητής: Τ.Υ.).
13ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση τριτεύοντος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κεφαλαρίου». (Εισηγητής Τ.Υ.).
14ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής Τ.Υ.).
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
16ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εσωτερικό. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
17ο Θέμα: Χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
18ο Θέμα: Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην πανύγηρη της Δ.Κ. Δοξάτου  για το 2016. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
19ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Κοινοποίηση:                                                  Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου       ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: