Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Με οκτώ (8) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015 και ώρα 18.30΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στην αίθουσα του Δημαρχείου Καλαμπακίου.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 21 μηνός Αυγούστου 2015  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  επί  των   κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης  προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δοξάτου . (Εισηγητής: Δήμαρχος).

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος για τις ανάγκες μετακίνησης του Δημάρχου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Επισκευές σε τοιχίο αντιστήριξης και λοιπές εργασίες Δ.Κ. Πηγαδίων» (Εισηγητής: Τ.Υ.)

5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης που αφορά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και καταβολή αποζημίωσης για ζημία οχήματος λόγω καθίζησης οδοστρώματος. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 107/2015).

6ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Δράμας  κατά  την  εκδίκαση  τηςαγωγής του Ιωάννη Τσοκαταρίδη. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 108/2015).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας κατά την εκδίκαση της αγωγής του Ιορδάνη Τσεπεσίδη. (ΕισηγητήςΔήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 109/2015).
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Δοξάτου. (Εισηγήτης:
Ε.Ε.).


Κοινοποίηση:

Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

Τοπικό Τύπο


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: